Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN BİREYLERİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Araştırma Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde çalışan bireylerin iş tatmini ve örgütsel bağlılıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni Burdur, Isparta, Denizli, İzmir, Afyon, Uşak, Antalya, Nevşehir ve Balıkesir illerindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde görev yapan personellerden, örneklem grubu ise bu personellerden tesadüfi örneklem yöntemiyle belirlenmiş toplam 301 bireyden oluşmaktadır. Araştırmada veriler yazı kaynaklardan ve anket yöntemiyle elde edilmiştir. Anket olarak katılımcıların örgütsel bağlılık düzeylerinin belirlenmesinde “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ile İş tatmini için “Minnesota İş Tatmin Ölçeği” (MSQ) kullanılmıştır. Elde edilen verilere uygun istatistik programda, tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve Spearman Korelasyon analizleri uygulanmıştır. İstatistik işlemlerde katılımcıların cinsiyet, yaş ve eğitim durumları değişken olarak alınmış ve değişkenler arası farklılıkların tespitinde 0,05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirmesi sonucunda; Çalışanların toplamda iş tatmin ve örgütsel bağlılık puan ortalamalarının yüksek olduğu, iş tatmin ve örgütsel bağlılık alt boyutlarında cinsiyet, yaş ve eğitim değişkenlerine göre yapılan karşılaştırmalı istatistiksel analiz değerinde anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0,05), ancak örgütsel bağlılık alt boyutu devam bağlılığında katılımcıların eğitim değişkeninde anlamlı bir farklılığın olduğu (p<0,05), katılımcıların toplamda, iş tatmin ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir(p<0,05). Sonuç olarak; araştırma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, çalışanların genel olarak iş tatmini ve örgütsel bağlılık puanlarının ortanın üzerinde olduğunu, cinsiyet, yaş ve eğitim değişkenlerinin, iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını, çalışanların iş tatmin düzeyleri arttıkça örgütsel bağlılık düzeylerinin de buna paralel artacağını söyleyebiliriz.

Keywords
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İş tatmini, Örgütsel bağlılık

Advanced Search


Announcements


Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri