Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ADIYAMAN KADIN SAĞLIK ve SPOR EĞİTİM MERKEZİ (AKSEM) MÜŞTERİLERİNİN TATMİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmamızda AKSEM müşterilerinin kendilerine sunulan hizmetten ne kadar memnun olduğu ve memnuniyet düzeylerinin ne durumda olduğunu belirlemek çalışmamızın asıl amacını oluşturmaktadır. Araştırmamızın evrenini Adıyaman ili oluştururken örneklemini Adıyaman Kadın Sağlık ve Spor Eğitim Merkezi (AKSEM) müşterileri oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 165 kişi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümde bayanların kişisel bilgilerine yönelik 4 madde, ikinci bölümde ise Deniz Kutlu tarafından geliştirilen 22 maddeden oluşan “Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulüplerine Yönelik Müşteri Tatmin Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmış, anlamlılık düzeyi ise 0,05 olarak alınmıştır. Sonuç olarak; araştırmaya katılan bayanların tatmin düzeyi ölçeğinden elde ettikleri en yüksek puanın 110 ve puan ortalamalarının ise 97,442 olduğu sonucu çıkmıştır. Puan ortalamasının genel olarak ölçekten alınan en yüksek puan ortalamasına yakın olduğu için araştırmaya katılan bayanların memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğunu sonucuna varılmıştır. Araştırmaya katılan bayanların tatmin ölçeği alt boyutlarının ortalamaları incelendiğinde, fiziksel ve psikolojik tatmin alt boyutu ortalamasının en yüksek, sağlıklı yaşam merkezinin temizliği alt boyutunun ortalamasının en düşük olduğu görülmüştür.

Keywords
Sağlıklı Yaşam, Spor Merkezi, Müşteri Memnuniyeti

Advanced Search


Announcements


Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri