Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İLE KONSERVATUAR ÖĞRENCİLERİNİN SANAT OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmanın amacı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (resim iş ve müzik eğitimi) ile Devlet Konservatuarı öğrencilerinin sanat okuryazarlık düzeylerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmada öğrencilerin sanat okuryazarlığı düzeylerine ilişkin görüşleri cinsiyet, üniversite, bölüm ve sınıf değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma grubu Fırat, Cumhuriyet ve Erzincan Üniversiteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri ile Devlet Konservatuarı öğrencilerinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Yücetoker (2014) tarafından geliştirilen “Sanat Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılmıştır. 26 maddelik Likert tipi ölçek, “sanatsal bilgiyi kullanma”, “sanatsal bilgi ihtiyacını tanımlama”, “kuramsal araştırmaları performansa döndürebilme” ve “sanatsal bilgilere ulaşma” alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik hesaplamaları yapılmış ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,912 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi ile tek yönlü varyans analizi kullanılmış ve grupların görüşleri arasında istatistiksel olarak farklılaşmalar belirlenmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda öğrencilerde sanat okuryazarlığının geliştirilebilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Keywords
Sanat okuryazarlığı, Resim iş öğretmenliği, Müzik öğretmenliği, Devlet konservatuarı

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri