Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRecep DİKİCİ  
SİVAS SULTANI KADI BURHÂNEDDÎN NAMINA KAYSERİ’DE BİR KİTÂBE
Sayı 12, s.1-7

AN INSCRIPTION IN THE NAME OF KADI BURHANEDDİN SULTAN OF SİVAS IN KAYSERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1306
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnan KESER - Sadullah SEYİDOĞLU  
MEDRESE VE OTORİTE: SİİRT TİLLO MEDRESELERİ ÖRNEĞİ
Sayı 12, s.8-17

MADRASA AND AUTHORITY: SAMPLE OF TILLO MADRASAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine ALTUNAY ŞAM  
SİVAS VİLAYETİ’NE BAĞLI AMASYA VE BAZI BÖLGELERDE MİSYONERLERİN VE AZINLIKLARIN EĞİTİM FAALİYETLERİ VE OSMANLI İDARESİNİN TUTUMUNA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER
Sayı 12, s.18-32

THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE MISSIONARIES AND THE MINORITIES IN AMASYA AND OTHER DISTRICTS OF SIVAS PROVINCE AND SOME DETERMINATIONS ABOUT THE ATTITUDE OF OTTOMAN ADMINISRATION TOWARDS THEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1296
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin ER - Mesut MUTLU  
İSLAM ve GİRİŞİMCİLİK: GİRİŞİMCİ ADAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 12, s.33-50

ISLAM and ENTREPRENEURSHİP: A STUDY TOWARD ENTREPRENEUR CANDİDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1281
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KUZUDISLI  
İBNÜ’L-MUKAFFA VE İSLAMİ İLİMLERİN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ
Sayı 12, s.51-61

IBN AL-MUQAFFA AND ITS ROLE IN THE FORMATİON OF ISLAMIC SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1279
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Sait ŞAHİNALP - Erdal ÇELİK - Veysi GÜNAL  
YER SEÇİMİ ÖZELLİKLERİ VE MÜŞTERİ ANALİZİ BAKIMINDAN DİYARBAKIR ŞEHRİNDE YER ALAN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
Sayı 12, s.62-80

SHOPPING MALLS IN DİYARBAKIR CITY IN TERMS OF ANALYSIS OF THEIR LOCATION FEATURES AND CUSTOMER PROFILE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1293
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÜZEL  
KADINLARIN SİYASETE ETKİSİ BAĞLAMINDA HAYZÜRÂN ÖRNEĞİ
Sayı 12, s.81-91

THE EXAMPLE Of HAYZURAN IN THE CONTEXT OF WOMEN'S POLITICAL IMPACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aycan ÇİÇEK SAĞLAM - Ali Rıza EMİRBEY  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMEN MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 12, s.92-104

THE RELATIONSHIP BETWEEN ETICHAL LEADERSHİP BEHAVIOURS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHER’S MOTIVATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nadir ÖZDEMİR  
BAZI YÖNLERİYLE BEDİR GAZVESİ
Sayı 12, s.105-115

SOME ASPECT OF THE BATTLE OF BADR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Sabah Muhammed HÜSEYİN Çeviren: Mustafa KAYHAN  
KURÂN'DA İDRAB ÜSLÛBU
Sayı 12, s.116-146

ABANDONMET STYLE IN THE QORAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçkin YAVUZDOĞAN  
OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMESİ İLE İHRAÇ EDİLEN KAMU GÖREVLİSİNİN YARGI KARARI İLE GÖREVİNE DÖNMESİ VE OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN NİTELİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 12, s.147-165

AN EVALUTION ON RETURN OF THE PUBLIC OFFICER TO DUTY, WHO DISMISSED BY DECREE OF LAW WITH A JUDGMENT AND COMMISSION OF STATE OF EMERGENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1317
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp YAKA  
EMİR VE NEHİY BAĞLAMINDA SAHABE’NİN KUR’ÂN BİLİNCİ
Sayı 12, s.166-186

THE QUR'ANIC CONSCIOUSNESS OF COMPANIONS IN THE CONTEXT OF AMR AND NAHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1318
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz TONGA  
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 12, s.187-201

AN EVALUATION ON PROBLEMS ENCOUNTERED IN SOCIAL STUDIES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahsin KULA  
ÇOCUKLUK DÖNEMİ CİNSEL İSTİSMARINDA MAĞDUR, ANNE-BABA TUTUMU VE DİN İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Sayı 12, s.202-218

ATTRIBUTION OF VICTIM, PARENTAL ATTITUDE AND RELIGION IN CHILDHOOD SEXUAL ABUSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1315
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer BOSNALI  
TÜRKİYE’DE BİREYSEL İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 12, s.219-226

AN EVALUATION ON ALTERNATIVE SOLUTION WAYS IN INDIVIDUAL BUSINESS DISPUTES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman DOST - Semiha ÖNDER BALAMAN  
DEVLETLERİN KENDİ ÜLKESİNE YABANCILARIN GİRİŞİNİ SINIRLANDIRMASI
Sayı 12, s.227-239

RESTRICTION OF THE ENTERING OF FOREIGNERS THE COUNTRY BY THE STATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1288
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Reşit SEVİNÇ - Müge KANTAR DAVRAN - Gönül SEVİNÇ  
ŞANLIURFA’DA KIRSAL KADINLAR VE MİRAS HAKKI
Sayı 12, s.240-251

RURAL WOMEN AND HERITAGE RELEVANT IN SANLIURFA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1303
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ehlinaz TORUN  
KIRSAL TURİZMDE KADINLARIN ROLÜ VE ÖNEMİ
Sayı 12, s.252-261

THE ROLE AND IMPORTANCE OF WOMEN IN RURAL TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1300
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer TANÇ - Jülide ERKEN  
NECÂTÎ BEY’İN GAZELLERİNDE HÜSN-İ TA’LÎL SANATININ İŞLEVİ
Sayı 12, s.262-280

THE FUNCTION OF HÜSN-İ TA’LÎL IN NECÂTÎ BEY’S GAZELLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersan ÖZTEN  
GENÇLİK VE ÖZGÜRLÜK İLİŞKİSİNDE GÜNCEL DİNİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 12, s.281-298

CURRENT RELIGIOUS ISSUES RELATING TO YOUTH AND FREEDOM AND PROPOSED SOLUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1322
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan KANDEMİR - Esra GÖKBEŞE  
HELAL TURİZMİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ VE BÖLGESEL POTANSİYELİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA: KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 12, s.299-314

IMPORTANT OF HALAL TOURISM FOR TURKEY AND A QUALITATIVE RESEARCH FOR EVALUATION OF REGIONAL POTENTIAL: KASTAMONU PROVISIONAL EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1314
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut CAN - Talha FORTACI  
TARİHÇİ OLARAK ŞÜKRULLAH AMASYAVÎ VE BEHCETÜ’T-TEVÂRÎH ADLI ESERİNDE DİĞER DİNLERE DAİR VERDİĞİ MALUMATIN BİR ELEŞTİRİSİ
Sayı 12, s.315-320

ŞUKRULLAH AMASYAVÎ AS AN HISTORIAN AND A CRITICISM OF THE INFORMATIONS ABOUT OTHER RELIGIONS IN HIS WORK NAMED BEHCETU’T-TEVÂRÎH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün ÇEVRİMLİ  
MİNARE VE MİNBERLERE BAYRAK ASMA GELENEĞİ’NİN VAKIF VE VAKFİYELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 12, s.321-333

EVALUATION OF THE MINARETS AND PULPITS FLAG HANGING TRADITION FOR THE FOUNDATION AND THE VAQFIYYAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Emin SOYDAŞ - Cevdet AVCIKURT - Selçuk Burak HAŞILOĞLU  
TÜRKİYE’DEKİ HELAL KONSEPTLİ OTELLERİN WEB SAYFALARININ HELAL KONSEPT ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Sayı 12, s.334-350

EVALUATİNG WEB SİTES OF ISLAMİC HOTELS IN TURKEY IN TERMS OF HALAL CONCEPT FACTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep YÜKSEL  
VAİZLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ (AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 12, s.351-370

JOB SATISFACTION LEVELS OF PREACHERS (MEDITERRANEAN REGION EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel BULMUŞ - Yüksel DOĞDU  
DENİZLİ BOZKURT SAZKÖY DÜĞÜN ADETLERİ VE GELİN GİYİMİ
Sayı 12, s.371-380

THE WEDDING TRADITIONS OF DENIZLI BOZKURT SAZKÖY AND THE GARMENT OF THE BRIDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1282
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kazım KARTAL  
19. YÜZYIL ORTALARINDA İSTANBUL’DA BİR SEMT: KUZGUNCUK
Sayı 12, s.381-395

IN THE MİD OF CENTURY OF 19TH A DİSTRİCT İN İSTANBUL: KUZGUNCUK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül KARACA  
FUZULÎ GAZELLERİNDEKİ ÂŞIK VE SEVGİLİNİN ÇAĞIMIZDAKİ SESLERİNDEN: DOĞUNUN SEVDALARI
Sayı 12, s.396-412

FROM OUR CONTEMPORARY REFLECTIONS OF WHICH LOVER AND BELOVED IN FUZULİ'S GHAZALS: DOĞUNUN SEVDALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1299
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Muaz GÜVEN - Necati ŞAHİN  
DEWEY ONLU SINIFLANDIRMA SİSTEMİNİN İSLAMİ İLİMLER TASNİFİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (İSAM KÜTÜPHANESİ-NEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 12, s.413-425

EVALUATION OF DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION IN TERMS OF ISLAMIC SCIENCES CLASSIFICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk AKPINAR  
KİTAP TANITIMI YAZISI: AMAÇLARI, ÇEŞİTLERİ, METODU VE FAYDALARI
Sayı 12, s.426-441

BOOK REVİEW: ITS AIMS, TYPES, METHODS AND BENEFITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1304
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel Şener BOY  
GELENEKSEL MERZİFON EVLERİ
Sayı 12, s.442-456

TRADITIONAL MERZIFON HOUSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri