Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRecep DİKİCİ  
SİVAS SULTANI KADI BURHÂNEDDÎN NAMINA KAYSERİ’DE BİR KİTÂBE
Sayı 12, s.1-7

AN INSCRIPTION IN THE NAME OF KADI BURHANEDDİN SULTAN OF SİVAS IN KAYSERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1306
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnan KESER - Sadullah SEYİDOĞLU  
MEDRESE VE OTORİTE: SİİRT TİLLO MEDRESELERİ ÖRNEĞİ
Sayı 12, s.8-17

MADRASA AND AUTHORITY: SAMPLE OF TILLO MADRASAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine ALTUNAY ŞAM  
SİVAS VİLAYETİ’NE BAĞLI AMASYA VE BAZI BÖLGELERDE MİSYONERLERİN VE AZINLIKLARIN EĞİTİM FAALİYETLERİ VE OSMANLI İDARESİNİN TUTUMUNA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER
Sayı 12, s.18-32

THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE MISSIONARIES AND THE MINORITIES IN AMASYA AND OTHER DISTRICTS OF SIVAS PROVINCE AND SOME DETERMINATIONS ABOUT THE ATTITUDE OF OTTOMAN ADMINISRATION TOWARDS THEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1296
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin ER - Mesut MUTLU  
İSLAM ve GİRİŞİMCİLİK: GİRİŞİMCİ ADAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 12, s.33-50

ISLAM and ENTREPRENEURSHİP: A STUDY TOWARD ENTREPRENEUR CANDİDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1281
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KUZUDISLI  
İBNÜ’L-MUKAFFA VE İSLAMİ İLİMLERİN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ
Sayı 12, s.51-61

IBN AL-MUQAFFA AND ITS ROLE IN THE FORMATİON OF ISLAMIC SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1279
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Sait ŞAHİNALP - Erdal ÇELİK - Veysi GÜNAL  
YER SEÇİMİ ÖZELLİKLERİ VE MÜŞTERİ ANALİZİ BAKIMINDAN DİYARBAKIR ŞEHRİNDE YER ALAN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
Sayı 12, s.62-80

SHOPPING MALLS IN DİYARBAKIR CITY IN TERMS OF ANALYSIS OF THEIR LOCATION FEATURES AND CUSTOMER PROFILE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1293
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÜZEL  
KADINLARIN SİYASETE ETKİSİ BAĞLAMINDA HAYZÜRÂN ÖRNEĞİ
Sayı 12, s.81-91

THE EXAMPLE Of HAYZURAN IN THE CONTEXT OF WOMEN'S POLITICAL IMPACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aycan ÇİÇEK SAĞLAM - Ali Rıza EMİRBEY  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMEN MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 12, s.92-104

THE RELATIONSHIP BETWEEN ETICHAL LEADERSHİP BEHAVIOURS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHER’S MOTIVATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nadir ÖZDEMİR  
BAZI YÖNLERİYLE BEDİR GAZVESİ
Sayı 12, s.105-115

SOME ASPECT OF THE BATTLE OF BADR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Sabah Muhammed HÜSEYİN Çeviren: Mustafa KAYHAN  
KURÂN'DA İDRAB ÜSLÛBU
Sayı 12, s.116-146

ABANDONMET STYLE IN THE QORAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçkin YAVUZDOĞAN  
OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMESİ İLE İHRAÇ EDİLEN KAMU GÖREVLİSİNİN YARGI KARARI İLE GÖREVİNE DÖNMESİ VE OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN NİTELİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 12, s.147-165

AN EVALUTION ON RETURN OF THE PUBLIC OFFICER TO DUTY, WHO DISMISSED BY DECREE OF LAW WITH A JUDGMENT AND COMMISSION OF STATE OF EMERGENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1317
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp YAKA  
EMİR VE NEHİY BAĞLAMINDA SAHABE’NİN KUR’ÂN BİLİNCİ
Sayı 12, s.166-186

THE QUR'ANIC CONSCIOUSNESS OF COMPANIONS IN THE CONTEXT OF AMR AND NAHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1318
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz TONGA  
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 12, s.187-201

AN EVALUATION ON PROBLEMS ENCOUNTERED IN SOCIAL STUDIES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahsin KULA  
ÇOCUKLUK DÖNEMİ CİNSEL İSTİSMARINDA MAĞDUR, ANNE-BABA TUTUMU VE DİN İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Sayı 12, s.202-218

ATTRIBUTION OF VICTIM, PARENTAL ATTITUDE AND RELIGION IN CHILDHOOD SEXUAL ABUSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1315
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer BOSNALI  
TÜRKİYE’DE BİREYSEL İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 12, s.219-226

AN EVALUATION ON ALTERNATIVE SOLUTION WAYS IN INDIVIDUAL BUSINESS DISPUTES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman DOST - Semiha ÖNDER BALAMAN  
DEVLETLERİN KENDİ ÜLKESİNE YABANCILARIN GİRİŞİNİ SINIRLANDIRMASI
Sayı 12, s.227-239

RESTRICTION OF THE ENTERING OF FOREIGNERS THE COUNTRY BY THE STATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1288
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Reşit SEVİNÇ - Müge KANTAR DAVRAN - Gönül SEVİNÇ  
ŞANLIURFA’DA KIRSAL KADINLAR VE MİRAS HAKKI
Sayı 12, s.240-251

RURAL WOMEN AND HERITAGE RELEVANT IN SANLIURFA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1303
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ehlinaz TORUN  
KIRSAL TURİZMDE KADINLARIN ROLÜ VE ÖNEMİ
Sayı 12, s.252-261

THE ROLE AND IMPORTANCE OF WOMEN IN RURAL TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1300
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer TANÇ - Jülide ERKEN  
NECÂTÎ BEY’İN GAZELLERİNDE HÜSN-İ TA’LÎL SANATININ İŞLEVİ
Sayı 12, s.262-280

THE FUNCTION OF HÜSN-İ TA’LÎL IN NECÂTÎ BEY’S GAZELLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersan ÖZTEN  
GENÇLİK VE ÖZGÜRLÜK İLİŞKİSİNDE GÜNCEL DİNİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 12, s.281-298

CURRENT RELIGIOUS ISSUES RELATING TO YOUTH AND FREEDOM AND PROPOSED SOLUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1322
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan KANDEMİR - Esra GÖKBEŞE  
HELAL TURİZMİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ VE BÖLGESEL POTANSİYELİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA: KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 12, s.299-314

IMPORTANT OF HALAL TOURISM FOR TURKEY AND A QUALITATIVE RESEARCH FOR EVALUATION OF REGIONAL POTENTIAL: KASTAMONU PROVISIONAL EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1314
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut CAN - Talha FORTACI  
TARİHÇİ OLARAK ŞÜKRULLAH AMASYAVÎ VE BEHCETÜ’T-TEVÂRÎH ADLI ESERİNDE DİĞER DİNLERE DAİR VERDİĞİ MALUMATIN BİR ELEŞTİRİSİ
Sayı 12, s.315-320

ŞUKRULLAH AMASYAVÎ AS AN HISTORIAN AND A CRITICISM OF THE INFORMATIONS ABOUT OTHER RELIGIONS IN HIS WORK NAMED BEHCETU’T-TEVÂRÎH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün ÇEVRİMLİ  
MİNARE VE MİNBERLERE BAYRAK ASMA GELENEĞİ’NİN VAKIF VE VAKFİYELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 12, s.321-333

EVALUATION OF THE MINARETS AND PULPITS FLAG HANGING TRADITION FOR THE FOUNDATION AND THE VAQFIYYAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Emin SOYDAŞ - Cevdet AVCIKURT - Selçuk Burak HAŞILOĞLU  
TÜRKİYE’DEKİ HELAL KONSEPTLİ OTELLERİN WEB SAYFALARININ HELAL KONSEPT ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Sayı 12, s.334-350

EVALUATİNG WEB SİTES OF ISLAMİC HOTELS IN TURKEY IN TERMS OF HALAL CONCEPT FACTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep YÜKSEL  
VAİZLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ (AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 12, s.351-370

JOB SATISFACTION LEVELS OF PREACHERS (MEDITERRANEAN REGION EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel BULMUŞ - Yüksel DOĞDU  
DENİZLİ BOZKURT SAZKÖY DÜĞÜN ADETLERİ VE GELİN GİYİMİ
Sayı 12, s.371-380

THE WEDDING TRADITIONS OF DENIZLI BOZKURT SAZKÖY AND THE GARMENT OF THE BRIDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1282
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kazım KARTAL  
19. YÜZYIL ORTALARINDA İSTANBUL’DA BİR SEMT: KUZGUNCUK
Sayı 12, s.381-395

IN THE MİD OF CENTURY OF 19TH A DİSTRİCT İN İSTANBUL: KUZGUNCUK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül KARACA  
FUZULÎ GAZELLERİNDEKİ ÂŞIK VE SEVGİLİNİN ÇAĞIMIZDAKİ SESLERİNDEN: DOĞUNUN SEVDALARI
Sayı 12, s.396-412

FROM OUR CONTEMPORARY REFLECTIONS OF WHICH LOVER AND BELOVED IN FUZULİ'S GHAZALS: DOĞUNUN SEVDALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1299
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Muaz GÜVEN - Necati ŞAHİN  
DEWEY ONLU SINIFLANDIRMA SİSTEMİNİN İSLAMİ İLİMLER TASNİFİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (İSAM KÜTÜPHANESİ-NEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ)
Sayı 12, s.413-425

EVALUATION OF DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION IN TERMS OF ISLAMIC SCIENCES CLASSIFICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk AKPINAR  
KİTAP TANITIMI YAZISI: AMAÇLARI, ÇEŞİTLERİ, METODU VE FAYDALARI
Sayı 12, s.426-441

BOOK REVİEW: ITS AIMS, TYPES, METHODS AND BENEFITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1304
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel Şener BOY  
GELENEKSEL MERZİFON EVLERİ
Sayı 12, s.442-456

TRADITIONAL MERZIFON HOUSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri