Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


15 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞehrabanı ALLAHVERDİYEVA - Elmira HAMZAYEVA  
Türk Grameri
Sayı 15, s.1-6

Turkish Gramer
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şehrabanı ALLAHVERDİYEVA  
SiNONiML?RİN SİNTAKTİK S?CİYY?Vİ XÜSUSİYY?TL?Rİ
Sayı 15, s.7-10

SYNTHETIC LEVEL FEATURES OF SNONYMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Gökhan GENEL  
TÜRK İNSANININ DEĞİŞEN TATİL ANLAYIŞINDA MEDYANIN ETKİSİ
Sayı 15, s.11-24

MEDIA EFFECT IN TURKISH PEOPLE’S CHANGING HOLIDAY CONCEPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÇETİN  
TEKNOLOJİK KÜLTÜR, TÜKETİM VE ÇEVRE BİLİNCİ ETKİLEŞİMİ
Sayı 15, s.25-35

TECHNOLOGICAL CULTURE, CONSUMPTION AND ENVIRONMENTAL AWARENESS INTERACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin YAŞAR - Yunus NASIR - Nimet TEĞİN  
LİSAN-I Şİ’R KONUSUNDA TEVFİK FİKRET VE CENAB ŞEHABETTİN’İN DÜŞÜNCELERİ
Sayı 15, s.36-43

THE THOUGHTS OF FIKRET AND CENAP ŞEHABETTİN ON POETRY LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1452
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arife ÜNAL SÜNGÜ  
İBN SÎNÂ’DA FELEKLER NAZARİYESİ VE İŞRÂKÎ FELSEFE İLE MUKAYESESİ
Sayı 15, s.44-55

THINKING OF SPHERES IN AVICENNA AND COMPARISON WITH ILUMINATIONIST PHILOSOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1419
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berat AKINCI  
2007 SONRASI TÜRKİYE'DE HÜKÜMET SİSTEMİ TARTIŞMALARI VE 16 NİSAN REFERANDRUMU ÖNCESİNDE HÜKÜMET SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK SİYASİ PARTİLER, STK’LAR-AKADEMİSYENLER VE KAMUOYU-BASININ BAKIŞI
Sayı 15, s.56-75

POLITICAL PARTIES, CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS, ACADEMICIANS AND THE PUBLIC OPINION-PRESENTATION FOR GOVERNMENT SYSTEM CHANGES BEFORE THE 16TH APRIL REFERENCE IN TURKEY AFTER 2007 IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
MÂTÜRÎDÎ’YE GÖRE İHLÂS SÛRESİ’NDE ALLAH TASAVVURU VE TEVHİD SORUNU
Sayı 15, s.76-93

THE PROBLEM TAWHID AND IMAGINATION OF ALLAH IN IHLAS (THE UNITY) SURAH ACCORDING TO MATURIDI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1400
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra ÖZTÜRK  
EDEBİYAT VE FELSEFE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN ŞİİRLERİNDE FELSEFÎ UNSURLAR
Sayı 15, s.94-119

AN INVESTIGATION ON LITERARY AND PHILOSOPHY RELATIONSHIP: PHILOSOPHICAL ELEMENTS IN THE POEMS OF SÜNBÜLZADE VEHBI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1409
Özet | Abstract | Tam Metin |

ihsan CORA  
OSMANLI SEFER ORGANİZASYONLARI İÇİNDE YAVUZ SULTAN SELİM’İN MISIR SEFERİNİN YÖNETİM VE ORGANİZASYONU
Sayı 15, s.120-137

MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF YAVUZ SULTAN SELIM’S EGYPT-CAMPAIGN INTO OTTOMAN CAMPAIGNI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1410
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN  
MOĞOL İSTİLASI DÖNEMİNDE SELÇUKLU KADINI VE KADIN SULTANLARIN DURUMU
Sayı 15, s.138-146

SELÇUKLU WOMAN IN MONGOL INVASION PERIOD AND HE SITUATION OF WOMEN SULTANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin TELLİ ÜÇLER - Nezahat KOÇYİĞİT  
BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI’NIN İŞLEYİŞİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 15, s.147-155

RUNNING OF REGIONAL DEVELOPMENT POLICIES: EXAMPLE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1437
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
MÂTÜRÎDÎ’DE İNŞİRÂH SÛRESİ VE PSİKO-SOSYAL İMÂNÎ HİKMETLER
Sayı 15, s.156-175

PSYCHO-SOCIAL THE WISDOM OF FAITH AND INSHIRAH (THE EXPANSION) SURAH IN MATURIDI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep USLU  
NEVBET-İ MÜRETTEB: XI-XV. YÜZYILLARIN GÖZDE MUSİKİ BİÇİMİ NASILDI? MÜZİKOLOJİK DEĞERLENDİRME
Sayı 15, s.176-204

NAVBAT-i MURATTAB: HOW WAS IT MOST IMPORTANT MUSICAL FORM IN XITH-XVTH CENTURIES? MUSICOLOGICAL RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1340
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur AY  
ZİYA GÖKALP’İN “KUĞULAR” ADLI MASALINDA EYLEYENLER - İŞLEVSEL BİRİMLER ve ANLATISAL YAPI
Sayı 15, s.220-229

THE ACTORS- FUNCTIONAL UNITS AND NARRATIVE STRUCTURE IN ZİYA GÖKALP'S "SWANS" STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1422
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nimet TEĞİN  
YOLCU NEREYE GİDİYORSUN ROMANINDA TOPLUMSAL ÇATIŞMA
Sayı 15, s.230-238

SOCIAL CONFLICT IN THE NOVEL OF "WHERE ARE YOU GOING, YOU PASSENGER?"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1445
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fehmi KALAYCI  
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE İHRACATA YÖNELİK VERİLEN DEVLET YARDIMLARI: VAN ÖRNEĞİ
Sayı 15, s.239-246

SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES THE STATE AID FOR EXPORTS: VAN SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1392
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TECİMEN - Mikail KARA  
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE İŞGÖREN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 15, s.247-261

THE RELATİONSHİP BETWEEN ORGANİZATİONAL SİLENCE AND EMPLOYEE PERFORMANCE: A CASE STUDY ON ACCAMMODATİON ESTABLİSHMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şaban KARGİGLİOĞLU - Özlem Altunöz SÜRÜCÜ - Hasan Selim KIROĞLU - Selim KARAÇAĞA  
İSLAMİ AÇIDAN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİ; HELÂL TURİZM KAPSAMINDA YENİ FİKİRLER
Sayı 15, s.262-271

RECREATION ACTIVITIES IN TERMS OF ISLAM: NEW IDEAS FOR HALAL TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1417
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Ayşe Ülkü KAN - Emine Kübra PULLU  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 15, s.272-287

EVALUATION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ONLINE EXAMS IN TERMS OF SEVERAL VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Remzi ÇALIŞIR  
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’DA OKUTULAN6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ALINTI SÖZCÜKLERİN KÖKENLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 15, s.288-295

COMPARISONS OF TURKISH AND AZERBAIJAN'S 6TH GRADE TURKISH TEXTBOOKS IN TERMS OF THEIR ORIGINS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Püren VEZİROĞLU - Celile Özçiçek DÖLEKOĞLU - Sinan KEİYİNCİ  
YOLCULARIN UÇAK İÇİ İKRAMLARIN GIDA GÜVENLİĞİ VE GIDA KALİTESİNE OLAN ALGILARI VE DAVRANIŞLARININ ANALİZİ
Sayı 15, s.296-306

ANALYZING PASSENGER BEHAVIOR TOWARDS ON PERCEPTION IN-FLIGHT FOOD SAFETY & QUALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1444
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat TOPALOĞLU  
GÜNÜMÜZ TÜRK SİNEMASININ YAPIM-DAĞITIM-GÖSTERİM KOŞULLARI VE SEYİRCİ İLE İLİŞKİSİ
Sayı 15, s.307-326

PRODUCTION-DISTRIBUTION-PROJECTION CONDITION OF TODAY'S TURKISH CINEMA AND RELATION WITH THE SPECTATOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan AK - Özlem ALTUNÖZ SÜRÜCÜ - Gonca KILIÇ  
ARKEOLOJİ MÜZELERİNİN TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ: SİNOP ÖRNEĞİ
Sayı 15, s.327-339

THE IMPORTANCE OF ARCHEOLOGY MUSEUMS FOR TOURISM: THE CASE OF SİNOP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1418
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yelda USAL  
SÜLEYMANNAME’DEN “SULTAN SÜLEYMAN’IN CÜLUS TÖRENİ” MİNYATÜRÜNÜN OSMANLI’NIN DEVLET-TOPLUM VE EKONOMİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 15, s.340-354

SÜLEYMANNAME from “SULTAN SÜLEYMAN of CÜLUS CEREMONY” INVESTIGATION OF MINORITIES FROM THE STATE-SOCIETY AND ECONOMY OF OTTOMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1415
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Kemal ÇAKMAKÇI  
HALKA-YI ERBAB-I ZEVK ve URDU ŞİİRİNE YANSIMALARI
Sayı 15, s.355-363

HALKA-YE ERBAB-E ZOUK AND REFLECTIONS ON URDU POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1411
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan UZUNÇAYIR  
BATI AVRUPA’DA AŞIRI SAĞ PARTİLER NEDEN YÜKSELİYOR?
Sayı 15, s.364-401

WHY DO EXTREME RIGHT PARTIES RISING IN WESTERN EUROPE?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürkan CEVGER  
18. YÜZYILDA DİYARBAKIR ŞEHRİ’NDE ESNAF VE ZANAATKÂRLAR
Sayı 15, s.402-410

IN THE 18th CENTURY THE CITY OF DIYARBAKIR TRADESMEN AND ARTISANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut DAĞISTAN  
SOSYAL BİLİMLERDE NESNELLİK OLGUSU
Sayı 15, s.411-421

THE OBJECTIVITY PHENOMENON IN SOCIAL SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1459
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin TİMURTAŞ  
ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN EKONOMİK VE SİYASİ GEÇMİŞİNİN BUGÜNKÜ GELİŞİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ
Sayı 15, s.422-437

THE ROLE OF THE ECONOMIC AND POLITICAL HISTORY OF THE PEOPLE’S REPUBLIC IN THE PRESENT DEVELOPMENT PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1351
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇİFTÇİ - Cumaali YAVUZ  
TÜRKİYE’DE BULUNAN GENÇLİK MERKEZLERİNİN DURUMU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 15, s.438-449

STATE OF YOUTH CENTERS IN TURKEY AND EVALUATION OF EASTERN ANATOLIA REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1420
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nusret ÇİFTÇİ - Serdar ÖGE  
ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ ALGISININ İÇ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİ
Sayı 15, s.450-462

EFFECT OF ORGANIZATIONAL DEMOCRACY PERCEPTION ON INTRAPRENEURSHIP TENDENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine HALİS - Hülya CAN  
KADIN ÇALIŞANLARDA ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN İŞ- YAŞAM DENGESİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 15, s.463-478

A STUDY ON THE EFFECT OF TIME MANAGEMENT SKILLS ON WORK-LIFE BALANCE IN WORKING WOMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1385
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylem GÜZEL  
ALBRECHT DÜRER’İN DİNİ KONULU GRAVÜRLERİNE İKONOGRAFİK BİR YAKLAŞIM
Sayı 15, s.479-494

AN ICONOGRAPHIC APPROACH TO THE RELIOGUS ENGRAVINS OF ALBRECHT DURER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hicran Hanım HALAÇ  
MEKANİK ESTETİK (!)
Sayı 15, s.495-503

MECHANICAL AESTHETICS (!)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri