Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


15 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞehrabanı ALLAHVERDİYEVA - Elmira HAMZAYEVA  
Türk Grameri
Sayı 15, s.1-6

Turkish Gramer
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şehrabanı ALLAHVERDİYEVA  
SiNONiML?RİN SİNTAKTİK S?CİYY?Vİ XÜSUSİYY?TL?Rİ
Sayı 15, s.7-10

SYNTHETIC LEVEL FEATURES OF SNONYMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Gökhan GENEL  
TÜRK İNSANININ DEĞİŞEN TATİL ANLAYIŞINDA MEDYANIN ETKİSİ
Sayı 15, s.11-24

MEDIA EFFECT IN TURKISH PEOPLE’S CHANGING HOLIDAY CONCEPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÇETİN  
TEKNOLOJİK KÜLTÜR, TÜKETİM VE ÇEVRE BİLİNCİ ETKİLEŞİMİ
Sayı 15, s.25-35

TECHNOLOGICAL CULTURE, CONSUMPTION AND ENVIRONMENTAL AWARENESS INTERACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin YAŞAR - Yunus NASIR - Nimet TEĞİN  
LİSAN-I Şİ’R KONUSUNDA TEVFİK FİKRET VE CENAB ŞEHABETTİN’İN DÜŞÜNCELERİ
Sayı 15, s.36-43

THE THOUGHTS OF FIKRET AND CENAP ŞEHABETTİN ON POETRY LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1452
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arife ÜNAL SÜNGÜ  
İBN SÎNÂ’DA FELEKLER NAZARİYESİ VE İŞRÂKÎ FELSEFE İLE MUKAYESESİ
Sayı 15, s.44-55

THINKING OF SPHERES IN AVICENNA AND COMPARISON WITH ILUMINATIONIST PHILOSOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1419
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berat AKINCI  
2007 SONRASI TÜRKİYE'DE HÜKÜMET SİSTEMİ TARTIŞMALARI VE 16 NİSAN REFERANDRUMU ÖNCESİNDE HÜKÜMET SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK SİYASİ PARTİLER, STK’LAR-AKADEMİSYENLER VE KAMUOYU-BASININ BAKIŞI
Sayı 15, s.56-75

POLITICAL PARTIES, CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS, ACADEMICIANS AND THE PUBLIC OPINION-PRESENTATION FOR GOVERNMENT SYSTEM CHANGES BEFORE THE 16TH APRIL REFERENCE IN TURKEY AFTER 2007 IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
MÂTÜRÎDÎ’YE GÖRE İHLÂS SÛRESİ’NDE ALLAH TASAVVURU VE TEVHİD SORUNU
Sayı 15, s.76-93

THE PROBLEM TAWHID AND IMAGINATION OF ALLAH IN IHLAS (THE UNITY) SURAH ACCORDING TO MATURIDI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1400
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra ÖZTÜRK  
EDEBİYAT VE FELSEFE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN ŞİİRLERİNDE FELSEFÎ UNSURLAR
Sayı 15, s.94-119

AN INVESTIGATION ON LITERARY AND PHILOSOPHY RELATIONSHIP: PHILOSOPHICAL ELEMENTS IN THE POEMS OF SÜNBÜLZADE VEHBI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1409
Özet | Abstract | Tam Metin |

ihsan CORA  
OSMANLI SEFER ORGANİZASYONLARI İÇİNDE YAVUZ SULTAN SELİM’İN MISIR SEFERİNİN YÖNETİM VE ORGANİZASYONU
Sayı 15, s.120-137

MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF YAVUZ SULTAN SELIM’S EGYPT-CAMPAIGN INTO OTTOMAN CAMPAIGNI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1410
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN  
MOĞOL İSTİLASI DÖNEMİNDE SELÇUKLU KADINI VE KADIN SULTANLARIN DURUMU
Sayı 15, s.138-146

SELÇUKLU WOMAN IN MONGOL INVASION PERIOD AND HE SITUATION OF WOMEN SULTANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin TELLİ ÜÇLER - Nezahat KOÇYİĞİT  
BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI’NIN İŞLEYİŞİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 15, s.147-155

RUNNING OF REGIONAL DEVELOPMENT POLICIES: EXAMPLE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1437
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
MÂTÜRÎDÎ’DE İNŞİRÂH SÛRESİ VE PSİKO-SOSYAL İMÂNÎ HİKMETLER
Sayı 15, s.156-175

PSYCHO-SOCIAL THE WISDOM OF FAITH AND INSHIRAH (THE EXPANSION) SURAH IN MATURIDI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep USLU  
NEVBET-İ MÜRETTEB: XI-XV. YÜZYILLARIN GÖZDE MUSİKİ BİÇİMİ NASILDI? MÜZİKOLOJİK DEĞERLENDİRME
Sayı 15, s.176-204

NAVBAT-i MURATTAB: HOW WAS IT MOST IMPORTANT MUSICAL FORM IN XITH-XVTH CENTURIES? MUSICOLOGICAL RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1340
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur AY  
ZİYA GÖKALP’İN “KUĞULAR” ADLI MASALINDA EYLEYENLER - İŞLEVSEL BİRİMLER ve ANLATISAL YAPI
Sayı 15, s.220-229

THE ACTORS- FUNCTIONAL UNITS AND NARRATIVE STRUCTURE IN ZİYA GÖKALP'S "SWANS" STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1422
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nimet TEĞİN  
YOLCU NEREYE GİDİYORSUN ROMANINDA TOPLUMSAL ÇATIŞMA
Sayı 15, s.230-238

SOCIAL CONFLICT IN THE NOVEL OF "WHERE ARE YOU GOING, YOU PASSENGER?"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1445
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fehmi KALAYCI  
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE İHRACATA YÖNELİK VERİLEN DEVLET YARDIMLARI: VAN ÖRNEĞİ
Sayı 15, s.239-246

SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES THE STATE AID FOR EXPORTS: VAN SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1392
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TECİMEN - Mikail KARA  
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE İŞGÖREN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 15, s.247-261

THE RELATİONSHİP BETWEEN ORGANİZATİONAL SİLENCE AND EMPLOYEE PERFORMANCE: A CASE STUDY ON ACCAMMODATİON ESTABLİSHMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şaban KARGİGLİOĞLU - Özlem Altunöz SÜRÜCÜ - Hasan Selim KIROĞLU - Selim KARAÇAĞA  
İSLAMİ AÇIDAN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİ; HELÂL TURİZM KAPSAMINDA YENİ FİKİRLER
Sayı 15, s.262-271

RECREATION ACTIVITIES IN TERMS OF ISLAM: NEW IDEAS FOR HALAL TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1417
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Ayşe Ülkü KAN - Emine Kübra PULLU  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ SINAVA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 15, s.272-287

EVALUATION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ONLINE EXAMS IN TERMS OF SEVERAL VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Remzi ÇALIŞIR  
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’DA OKUTULAN6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ALINTI SÖZCÜKLERİN KÖKENLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 15, s.288-295

COMPARISONS OF TURKISH AND AZERBAIJAN'S 6TH GRADE TURKISH TEXTBOOKS IN TERMS OF THEIR ORIGINS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Püren VEZİROĞLU - Celile Özçiçek DÖLEKOĞLU - Sinan KEİYİNCİ  
YOLCULARIN UÇAK İÇİ İKRAMLARIN GIDA GÜVENLİĞİ VE GIDA KALİTESİNE OLAN ALGILARI VE DAVRANIŞLARININ ANALİZİ
Sayı 15, s.296-306

ANALYZING PASSENGER BEHAVIOR TOWARDS ON PERCEPTION IN-FLIGHT FOOD SAFETY & QUALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1444
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat TOPALOĞLU  
GÜNÜMÜZ TÜRK SİNEMASININ YAPIM-DAĞITIM-GÖSTERİM KOŞULLARI VE SEYİRCİ İLE İLİŞKİSİ
Sayı 15, s.307-326

PRODUCTION-DISTRIBUTION-PROJECTION CONDITION OF TODAY'S TURKISH CINEMA AND RELATION WITH THE SPECTATOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan AK - Özlem ALTUNÖZ SÜRÜCÜ - Gonca KILIÇ  
ARKEOLOJİ MÜZELERİNİN TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ: SİNOP ÖRNEĞİ
Sayı 15, s.327-339

THE IMPORTANCE OF ARCHEOLOGY MUSEUMS FOR TOURISM: THE CASE OF SİNOP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1418
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yelda USAL  
SÜLEYMANNAME’DEN “SULTAN SÜLEYMAN’IN CÜLUS TÖRENİ” MİNYATÜRÜNÜN OSMANLI’NIN DEVLET-TOPLUM VE EKONOMİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 15, s.340-354

SÜLEYMANNAME from “SULTAN SÜLEYMAN of CÜLUS CEREMONY” INVESTIGATION OF MINORITIES FROM THE STATE-SOCIETY AND ECONOMY OF OTTOMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1415
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Kemal ÇAKMAKÇI  
HALKA-YI ERBAB-I ZEVK ve URDU ŞİİRİNE YANSIMALARI
Sayı 15, s.355-363

HALKA-YE ERBAB-E ZOUK AND REFLECTIONS ON URDU POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1411
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan UZUNÇAYIR  
BATI AVRUPA’DA AŞIRI SAĞ PARTİLER NEDEN YÜKSELİYOR?
Sayı 15, s.364-401

WHY DO EXTREME RIGHT PARTIES RISING IN WESTERN EUROPE?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürkan CEVGER  
18. YÜZYILDA DİYARBAKIR ŞEHRİ’NDE ESNAF VE ZANAATKÂRLAR
Sayı 15, s.402-410

IN THE 18th CENTURY THE CITY OF DIYARBAKIR TRADESMEN AND ARTISANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut DAĞISTAN  
SOSYAL BİLİMLERDE NESNELLİK OLGUSU
Sayı 15, s.411-421

THE OBJECTIVITY PHENOMENON IN SOCIAL SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1459
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin TİMURTAŞ  
ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN EKONOMİK VE SİYASİ GEÇMİŞİNİN BUGÜNKÜ GELİŞİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ
Sayı 15, s.422-437

THE ROLE OF THE ECONOMIC AND POLITICAL HISTORY OF THE PEOPLE’S REPUBLIC IN THE PRESENT DEVELOPMENT PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1351
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇİFTÇİ - Cumaali YAVUZ  
TÜRKİYE’DE BULUNAN GENÇLİK MERKEZLERİNİN DURUMU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 15, s.438-449

STATE OF YOUTH CENTERS IN TURKEY AND EVALUATION OF EASTERN ANATOLIA REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1420
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nusret ÇİFTÇİ - Serdar ÖGE  
ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ ALGISININ İÇ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİ
Sayı 15, s.450-462

EFFECT OF ORGANIZATIONAL DEMOCRACY PERCEPTION ON INTRAPRENEURSHIP TENDENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine HALİS - Hülya CAN  
KADIN ÇALIŞANLARDA ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN İŞ- YAŞAM DENGESİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 15, s.463-478

A STUDY ON THE EFFECT OF TIME MANAGEMENT SKILLS ON WORK-LIFE BALANCE IN WORKING WOMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1385
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylem GÜZEL  
ALBRECHT DÜRER’İN DİNİ KONULU GRAVÜRLERİNE İKONOGRAFİK BİR YAKLAŞIM
Sayı 15, s.479-494

AN ICONOGRAPHIC APPROACH TO THE RELIOGUS ENGRAVINS OF ALBRECHT DURER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hicran Hanım HALAÇ  
MEKANİK ESTETİK (!)
Sayı 15, s.495-503

MECHANICAL AESTHETICS (!)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri