Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


16 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRecep DİKİCİ  
KAYSERİ HUNAD CAMİ-İ ŞERÎFİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÜÇ KİTÂBE
Sayı 16, s.1-7

KAYSERI HUNAD MOSQUE-SHERIFF AND THEIR THREE EPITAPHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge Kağan ŞAKACI  
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ EKSENİNDE DERİN EKOLOJİ YAKLAŞIMININ ÇÖZÜMLENMESİ
Sayı 16, s.8-23

ANALYSIS OF DEEP ECOLOGY APPROACH ON THE AXIS OF PROPOSALS FOR SOLUTION CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÜNDÜZ  
SALTUKLULAR, MAMA HATUN VE MAMALI AŞİRETİ
Sayı 16, s.24-40

THE SALTUKS, MAMA HATUN AND THE MAMALI TRIBE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1462
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup GÖKDAŞ  
AVRUPA’DA ÇEVRE SANATI VE DOĞA ALGISININ SERMAYECİLİK KAPSAMINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ELEŞTİRİLER
Sayı 16, s.41-54

RECONSIDERATION OF ENVIRONMENTAL ART AND PERCEPTION OF NATURE IN EUROPE IN TERMS OF CAPITALISM AND CRITIQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman KARATAŞ - Emel SÜNTER  
ADAY ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ UYGULAMASI SÜRECİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI
Sayı 16, s.55-70

PROCESS OF PRESERVICE TEACHER TRAINING APPLICATION ON A CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1472
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz DEMİRARSLAN  
TÜRK YAŞAM KÜLTÜRÜNDE OTURMA MOBİLYASININ DEĞİŞİMİ ve GELİŞİMİ
Sayı 16, s.71-85

CHANGING AND DEVELOPMENT OF SITTING FURNITURE IN TURKISH LIFE CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmas ŞAHİN  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KADIN SÜRELİ YAYINLARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM
Sayı 16, s.86-105

A COMPARATIVE APPROACH TO WOMEN’S PERIODICALS FROM THE PAST TO THE PRESENT DAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1486
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülden GÖK  
ŞEKER PANCARI VE ŞEKER ENDÜSTRİSİNİN HİKÂYESİ
Sayı 16, s.106-114

THE HISTORY OF SUGAR BEET AND SUGAR INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu ÖZGEN  
SİVİL VE DİNİ MİMARİMİZDE "SELAMLAŞMANIN" KÜLTÜREL ALANLARI
Sayı 16, s.115-141

CIVIL AND RELIGIOUS ARCHITECTURE "SALUTATION" CULTURAL AREAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN  
ORTA ÇAĞDA İPEK YOLU ÜZERİNDE YER ALAN AŞAĞI TÜRKİSTAN (MAVERAÜ’N-NEHİR) ŞEHİRLERİNİN EKONOMİK VE TİCARİ ÖNEMİ
Sayı 16, s.142-158

(THE ECONOMIC AND COMMERCIAL IMPORTANCE OF THE LOWER TURKESTAN (MAVERAÜ'N-NEHİR) CITIES ON THE SILK ROAD IN THE MIDDLE AGES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
MÂTÜRÎDÎ VE MEHMET ÂKİF’E GÖRE ASR SÛRESİ’NDE HÜSRÂNI ÖNLEYEN İMÂN TEZÂHÜRÜ PSİKO-SOSYAL HİKMETLER
Sayı 16, s.159-188

THE PSYCHO-SOCIAL WISDOM MANIFESTATİON OF FAITH PREVENTS FRUSTRATION ACCORDING TO AL-MATURIDI AND MEHMET ÂKİF IN SURAH (THE TIME) ASR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1440
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail TUNA - Lütfullah DAĞKURS  
AR-GE YOĞUNLUĞU İLE SERMAYE ARTIRIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPAY SİNİR AĞI (YSA) YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Sayı 16, s.189-202

INVESTIGATION OF RELATION BETWEEN R & D INTENSITY AND CAPİTAL INCREASE USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (YSA) METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet TATAR  
MADDE, RENK, HAREKET VE SESİN EŞ ZAMANLI OLUŞUMU: SPATİALİZM
Sayı 16, s.203-211

SIMULTANEOUS COMPOSITION OF MATTER, COLOR, MOTION AND SOUND: SPATIALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1469
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KUL - Murat AKBAL  
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI İLE ÖZ YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 16, s.212-225

RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' SELF- EFFICACY AND THEIR ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1478
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengis ASİLTÜRK  
SİNEMADA KAMERA-REJİSİNİN ALGI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Sayı 16, s.226-243

THE EFFECTS ON THE PERCEPTION OF CAMERA-REJIST IN CİNEMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali BAYKAN  
SABAHATTİN ALİ’NİN KUYUCAKLI YUSUF VE GERHART HAUPTMANN’IN DOKUMACILARIN İSYANI ADLI ESERLERİNDE DİN ALGISI VE YAŞAMI
Sayı 16, s.244-276

PERCEPTION OF RELIGION IN THE WORKS OF SABAHATTİN ALİ NAMED KUYUCAKLI YUSUF (YUSUF FROM KUYUCAK) AND GERHARD HAUPTMANN NAMED DIE WEBER (THE VEWARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine Ülkü ÖZTÜRK - Ekrem ÇOŞKUN  
ÇAĞDAŞ TÜRK SERAMİK SANATININ MİMARİ DEKORASYON İLE İLİŞKİSİ VE ATİLLA GALATALI’NIN DEVİNGEN ORGANİK YÜZEY KURAMI
Sayı 16, s.277-290

THE RELATIONSHIP BETWEEN ARCHITECTURAL DECORATION OF THE CONTEMPORARY TURKISH CERAMIC ART AND THE DYNAMİCAL ORGANIC SURFACE THEORY OF ATİLLA GALATALI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1496
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
MÂTÜRİDÎ’YE GÖRE ÂYETÜ’L-KÜRSİ’DE ALLAH TASAVVURU VE TEVHİD SORUNU
Sayı 16, s.291-314

THE PROBLEM IMAGINATION OF ALLAH AND TAWHID IN AYAT AL-KURSI (THE VERSE OF THE THRONE) ACCORDING TO MATURIDI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Mesut BÜYÜKSARIKULAK  
KURUMSAL YÖNETİM ÇERÇEVESİNDE KAMUYU AYDINLATMA VE KAMUYU AYDINLATMADA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Sayı 16, s.315-332

PUBLICDISCLOSURE WITHIN THE FRAMEWORK OF CORPORATE GOVERNANCE AND NEW INNOVATIONS OF PUBLIC DISCLOSURE IN THENEW TURKISH COMMERCIAL LAW AND CAPITAL MARKET LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1375
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müzeyyen ALTUNBAY - Aydın ÖNAL  
KÜLTÜREL KİMLİK İNŞAASINDA ÇİZGİ ROMAN: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME (RED KİT VE TOMMİKS ÖRNEKLEMİ)
Sayı 16, s.333-349

ADDRESSING TURKISH LANGUAGE IN THE GOVERNMENT PROGRAMS (1923-2016 GOVERNMENT PROGRAMS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1500
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülser OĞUZ  
OSMANLI HANEDAN MENSUPLARINDAN GERİYE KALANLAR
Sayı 16, s.350-359

REMNANTS OF OTTOMAN DYNASTY MEMBERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih ZEKA  
TAAŞŞUK-I TAL’AT VE FITNAT ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 16, s.360-381

AN ANALYSIS ON TAAŞŞUK-I TAL’AT AND FITNAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1497
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melda AKBABA - Murat TÜRK  
ETİK LİDERLİK ALGISININ PSİKOLOJİK KONTRAT İHLALİ VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: ANTALYA İLİNDEKİ BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 16, s.382-407

THE INFLUENCE OF PERCEPTION OF ETHICAL LEADERSHIP ON PSYCHOLOGICAL CONTRACT VIOLATION AND ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION: A CASE STUDY ON FIVE STARS ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN ANTALYA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1468
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur DEMİRBAĞ  
SIBYAN MEKTEPLERİ'NDE VERİLEN EĞİTİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 16, s.408-419

EVALUATION OF THE EDUCATION PROGRAM GIVEN AT THE PRIMARY SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra BAYRAK - Bilal ÇOBAN  
BİREYSEL SPOR BRANŞI İLE İLGİLENEN SPORCULARIN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 16, s.420-429

AN INVESTIGATION ON LEVELS OF THE EMPHATIC TENDENCIES OF ATHLETES WHO INTEREST IN INDIVIDUAL SPORT BRANCHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp Selman Korten  
KIŞ ÇALIŞMALARINDA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ROLÜ
Sayı 16, s.430-440

WINTER WORKING THE ROLE OF THE ISTANBUL GREATER MUNICIPALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durmuş KARCI - Mustafa ÇETİN  
KAZAKİSTANDAKİ AHISKA TÜRKLERİNDEN OLAN ŞAİRLERİN ŞİİRLERİNDE HZ. MUHAMMED SEVGİSİ
Sayı 16, s.441-455

LOVE FOR PROPHET MUHAMMAD IN POEMS OF MESKHETIAN POETS IN KAZAKHSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1466
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Yavuz DEMİRKIR  
ARİF NİHAT ASYA'NIN NESİRLERİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE
Sayı 16, s.456-478

ABOUT ARİF NİHAT ASYA’S PROSES VOCABULARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem GÜMÜŞER  
ALİ REŞAT VE ALİ SEYDİ’NİN RESİMLİ VE HARİTALI TARİH-İ OSMANÎ KİTABINDAN SULTAN ABDULHAMİT DÖNEMİNİN VE 31 MART VAKASININ ANLATIMI
Sayı 16, s.488-505

EXPRESSION OF THE SULTAN ABDULHAMİT’S PERIOD AND THE 31ST MARCH EVENT FROM THE BOOK OF ALİ REŞAT AND ALİ SEYDİ CALLED “ ILLUSTRATED AND MAPPED HISTORY OF OSMANİ’’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak KIRDAL - Gonca Hülya YAYAN  
TÜRK MİTOLOJİSİNDE YER ALAN SEMBOLLERİN HAVVA MARTA’NIN ESERLERİNE YANSIMALARI
Sayı 16, s.506-522

REFLECTING SYMBOLS IN TURKISH MYTHOLOGY TO HAVVA MARTA'S WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert AĞAOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: OSMANLI SON DÖNEMİ YAHUDİLİK VE HAHAMBAŞILIK
Sayı 16, s.523-525

JUDAISM AND RABBIS IN THE LAST OTTOMAN PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1464
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri