Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


16 SayıEditör
Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

Editör Yardımcısı
Dr. Chingiz BAGIROV - Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

ELAZIĞ  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRecep DİKİCİ  
KAYSERİ HUNAD CAMİ-İ ŞERÎFİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÜÇ KİTÂBE
Sayı 16, s.1-7

KAYSERI HUNAD MOSQUE-SHERIFF AND THEIR THREE EPITAPHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge Kağan ŞAKACI  
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ EKSENİNDE DERİN EKOLOJİ YAKLAŞIMININ ÇÖZÜMLENMESİ
Sayı 16, s.8-23

ANALYSIS OF DEEP ECOLOGY APPROACH ON THE AXIS OF PROPOSALS FOR SOLUTION CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÜNDÜZ  
SALTUKLULAR, MAMA HATUN VE MAMALI AŞİRETİ
Sayı 16, s.24-40

THE SALTUKS, MAMA HATUN AND THE MAMALI TRIBE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1462
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup GÖKDAŞ  
AVRUPA’DA ÇEVRE SANATI VE DOĞA ALGISININ SERMAYECİLİK KAPSAMINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ELEŞTİRİLER
Sayı 16, s.41-54

RECONSIDERATION OF ENVIRONMENTAL ART AND PERCEPTION OF NATURE IN EUROPE IN TERMS OF CAPITALISM AND CRITIQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman KARATAŞ - Emel SÜNTER  
ADAY ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ UYGULAMASI SÜRECİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI
Sayı 16, s.55-70

PROCESS OF PRESERVICE TEACHER TRAINING APPLICATION ON A CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1472
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz DEMİRARSLAN  
TÜRK YAŞAM KÜLTÜRÜNDE OTURMA MOBİLYASININ DEĞİŞİMİ ve GELİŞİMİ
Sayı 16, s.71-85

CHANGING AND DEVELOPMENT OF SITTING FURNITURE IN TURKISH LIFE CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmas ŞAHİN  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KADIN SÜRELİ YAYINLARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM
Sayı 16, s.86-105

A COMPARATIVE APPROACH TO WOMEN’S PERIODICALS FROM THE PAST TO THE PRESENT DAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1486
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülden GÖK  
ŞEKER PANCARI VE ŞEKER ENDÜSTRİSİNİN HİKÂYESİ
Sayı 16, s.106-114

THE HISTORY OF SUGAR BEET AND SUGAR INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu ÖZGEN  
SİVİL VE DİNİ MİMARİMİZDE "SELAMLAŞMANIN" KÜLTÜREL ALANLARI
Sayı 16, s.115-141

CIVIL AND RELIGIOUS ARCHITECTURE "SALUTATION" CULTURAL AREAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN  
ORTA ÇAĞDA İPEK YOLU ÜZERİNDE YER ALAN AŞAĞI TÜRKİSTAN (MAVERAÜ’N-NEHİR) ŞEHİRLERİNİN EKONOMİK VE TİCARİ ÖNEMİ
Sayı 16, s.142-158

(THE ECONOMIC AND COMMERCIAL IMPORTANCE OF THE LOWER TURKESTAN (MAVERAÜ'N-NEHİR) CITIES ON THE SILK ROAD IN THE MIDDLE AGES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
MÂTÜRÎDÎ VE MEHMET ÂKİF’E GÖRE ASR SÛRESİ’NDE HÜSRÂNI ÖNLEYEN İMÂN TEZÂHÜRÜ PSİKO-SOSYAL HİKMETLER
Sayı 16, s.159-188

THE PSYCHO-SOCIAL WISDOM MANIFESTATİON OF FAITH PREVENTS FRUSTRATION ACCORDING TO AL-MATURIDI AND MEHMET ÂKİF IN SURAH (THE TIME) ASR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1440
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail TUNA - Lütfullah DAĞKURS  
AR-GE YOĞUNLUĞU İLE SERMAYE ARTIRIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPAY SİNİR AĞI (YSA) YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Sayı 16, s.189-202

INVESTIGATION OF RELATION BETWEEN R & D INTENSITY AND CAPİTAL INCREASE USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (YSA) METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet TATAR  
MADDE, RENK, HAREKET VE SESİN EŞ ZAMANLI OLUŞUMU: SPATİALİZM
Sayı 16, s.203-211

SIMULTANEOUS COMPOSITION OF MATTER, COLOR, MOTION AND SOUND: SPATIALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1469
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KUL - Murat AKBAL  
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI İLE ÖZ YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 16, s.212-225

RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' SELF- EFFICACY AND THEIR ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1478
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengis ASİLTÜRK  
SİNEMADA KAMERA-REJİSİNİN ALGI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Sayı 16, s.226-243

THE EFFECTS ON THE PERCEPTION OF CAMERA-REJIST IN CİNEMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali BAYKAN  
SABAHATTİN ALİ’NİN KUYUCAKLI YUSUF VE GERHART HAUPTMANN’IN DOKUMACILARIN İSYANI ADLI ESERLERİNDE DİN ALGISI VE YAŞAMI
Sayı 16, s.244-276

PERCEPTION OF RELIGION IN THE WORKS OF SABAHATTİN ALİ NAMED KUYUCAKLI YUSUF (YUSUF FROM KUYUCAK) AND GERHARD HAUPTMANN NAMED DIE WEBER (THE VEWARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine Ülkü ÖZTÜRK - Ekrem ÇOŞKUN  
ÇAĞDAŞ TÜRK SERAMİK SANATININ MİMARİ DEKORASYON İLE İLİŞKİSİ VE ATİLLA GALATALI’NIN DEVİNGEN ORGANİK YÜZEY KURAMI
Sayı 16, s.277-290

THE RELATIONSHIP BETWEEN ARCHITECTURAL DECORATION OF THE CONTEMPORARY TURKISH CERAMIC ART AND THE DYNAMİCAL ORGANIC SURFACE THEORY OF ATİLLA GALATALI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1496
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ORAL  
MÂTÜRİDÎ’YE GÖRE ÂYETÜ’L-KÜRSİ’DE ALLAH TASAVVURU VE TEVHİD SORUNU
Sayı 16, s.291-314

THE PROBLEM IMAGINATION OF ALLAH AND TAWHID IN AYAT AL-KURSI (THE VERSE OF THE THRONE) ACCORDING TO MATURIDI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Mesut BÜYÜKSARIKULAK  
KURUMSAL YÖNETİM ÇERÇEVESİNDE KAMUYU AYDINLATMA VE KAMUYU AYDINLATMADA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Sayı 16, s.315-332

PUBLICDISCLOSURE WITHIN THE FRAMEWORK OF CORPORATE GOVERNANCE AND NEW INNOVATIONS OF PUBLIC DISCLOSURE IN THENEW TURKISH COMMERCIAL LAW AND CAPITAL MARKET LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1375
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müzeyyen ALTUNBAY - Aydın ÖNAL  
KÜLTÜREL KİMLİK İNŞAASINDA ÇİZGİ ROMAN: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME (RED KİT VE TOMMİKS ÖRNEKLEMİ)
Sayı 16, s.333-349

ADDRESSING TURKISH LANGUAGE IN THE GOVERNMENT PROGRAMS (1923-2016 GOVERNMENT PROGRAMS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1500
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülser OĞUZ  
OSMANLI HANEDAN MENSUPLARINDAN GERİYE KALANLAR
Sayı 16, s.350-359

REMNANTS OF OTTOMAN DYNASTY MEMBERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih ZEKA  
TAAŞŞUK-I TAL’AT VE FITNAT ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 16, s.360-381

AN ANALYSIS ON TAAŞŞUK-I TAL’AT AND FITNAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1497
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melda AKBABA - Murat TÜRK  
ETİK LİDERLİK ALGISININ PSİKOLOJİK KONTRAT İHLALİ VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: ANTALYA İLİNDEKİ BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 16, s.382-407

THE INFLUENCE OF PERCEPTION OF ETHICAL LEADERSHIP ON PSYCHOLOGICAL CONTRACT VIOLATION AND ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION: A CASE STUDY ON FIVE STARS ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN ANTALYA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1468
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur DEMİRBAĞ  
SIBYAN MEKTEPLERİ'NDE VERİLEN EĞİTİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 16, s.408-419

EVALUATION OF THE EDUCATION PROGRAM GIVEN AT THE PRIMARY SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra BAYRAK - Bilal ÇOBAN  
BİREYSEL SPOR BRANŞI İLE İLGİLENEN SPORCULARIN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 16, s.420-429

AN INVESTIGATION ON LEVELS OF THE EMPHATIC TENDENCIES OF ATHLETES WHO INTEREST IN INDIVIDUAL SPORT BRANCHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp Selman Korten  
KIŞ ÇALIŞMALARINDA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ROLÜ
Sayı 16, s.430-440

WINTER WORKING THE ROLE OF THE ISTANBUL GREATER MUNICIPALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durmuş KARCI - Mustafa ÇETİN  
KAZAKİSTANDAKİ AHISKA TÜRKLERİNDEN OLAN ŞAİRLERİN ŞİİRLERİNDE HZ. MUHAMMED SEVGİSİ
Sayı 16, s.441-455

LOVE FOR PROPHET MUHAMMAD IN POEMS OF MESKHETIAN POETS IN KAZAKHSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1466
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Yavuz DEMİRKIR  
ARİF NİHAT ASYA'NIN NESİRLERİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE
Sayı 16, s.456-478

ABOUT ARİF NİHAT ASYA’S PROSES VOCABULARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem GÜMÜŞER  
ALİ REŞAT VE ALİ SEYDİ’NİN RESİMLİ VE HARİTALI TARİH-İ OSMANÎ KİTABINDAN SULTAN ABDULHAMİT DÖNEMİNİN VE 31 MART VAKASININ ANLATIMI
Sayı 16, s.488-505

EXPRESSION OF THE SULTAN ABDULHAMİT’S PERIOD AND THE 31ST MARCH EVENT FROM THE BOOK OF ALİ REŞAT AND ALİ SEYDİ CALLED “ ILLUSTRATED AND MAPPED HISTORY OF OSMANİ’’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak KIRDAL - Gonca Hülya YAYAN  
TÜRK MİTOLOJİSİNDE YER ALAN SEMBOLLERİN HAVVA MARTA’NIN ESERLERİNE YANSIMALARI
Sayı 16, s.506-522

REFLECTING SYMBOLS IN TURKISH MYTHOLOGY TO HAVVA MARTA'S WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert AĞAOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: OSMANLI SON DÖNEMİ YAHUDİLİK VE HAHAMBAŞILIK
Sayı 16, s.523-525

JUDAISM AND RABBIS IN THE LAST OTTOMAN PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1464
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri