Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Entelijansiyası İçinde "İttihatçılar"ın Düşünsel Temelleri

Author:

Number of pages: 328-341
Year-Number: 2017-10

Abstract

İttihatçıların fikirleri incelendiğinde tek bir çeşit düşünce tarzının var olmadığı görülecektir. Onların ülke için büyük önem taşıyan konulardaki fikirleri zaman içinde değişim göstermiştir. İttihatçılar, büyük devrimlerin olduğu dönemlerde yaşamışlardır ve düşünce tarzları da çevrede gelişen hızlı değişimleri yansıtmaktadır. Onların birbirleriyle olduğu kadar kendi içlerinde de fikirsel tezatlıklar bulunmaktadır. Ancak yine de temel bir karakterin olduğundan bahsedilebilir. Hemen hemen tüm ittihatçılar, Le Bon’un kitle psikolojisi fikirlerinden etkilenmişler ve kitlelerin entelektüel elit tarafından kontrol edilemeyecek kadar irrasyonel davranışlar gösterebileceği korkusu onlarda da derin yer etmiştir. Onlara göre eğer bir değişim yapılacaksa bu yukarıdan gelmelidir, aşağıdan değil. Her şeyden daha fazla üzerlerinde etkisi büyük olan şeylerin başında ise Fransız Devrimi önde geliyordu. Din adamı karşıtlığı, bilimcilik, entelektüel elit, kitlelere güvensizlik, sosyal Darwinizm, milliyetçilik ve tabii masonluk Fransız devriminin üzerlerindeki etkisiydi. Bu makalede 1908 devrimini gerçekleştiren ittihatçıların fikirlerini oluşturan ve şekillendiren olay ve düşünceler incelenecektir.

Keywords

Abstract

When it is analysed Ittihadists ideas, it is seen that there was no one type of Ittihadist thinking. Their ideas on the vital issues evolved over time. They lived in times of enourmous upheaval and their thinking reflected the fast changing circumstances surronding them.It is possible to find contradictions in the writings of each and every one of them, but it can be discerned the essential characteristics of their thinking. Almost all of the young turks was influenced by Le bon’s ideas on the psychology of the masses and a fear of the irrational behaviour of people that was not led by an intellectual elite was deep rooted them. According to them if a tranformation of system realesed , it should be from above, not upheaval from below. All of the things they influenced France revolution is the first one. Anti clericalism, scientism, intellectual elitism, distrust of the masses, social darwinism, nationalism and of course being mason are effects of French revolution. In this article is analysed events and thoughts which shaped thinking of ittihadists.

Keywords