BİREYSEL SPOR BRANŞI İLE İLGİLENEN SPORCULARIN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-16
Number of pages: 420-429
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kişilerarası iletişimde bilinçli veya bilinçsiz olarak gönderilen iletinin hedef tarafından doğru algılanıp geri dönütlerin alınması, iletişimin olumlu gerçekleşmesine yol açar. Bu doğrultuda, olumlu iletişim kurmanın en önemli koşullarından biri empati kurma becerisine sahip olmaktır. Bu nedenden dolayı çalışmamızın amacını bireysel spor branşı ile ilgilenen sporcuların empatik eğilim düzeylerini incelemek oluşturmaktadır. Bu araştırmanın evrenini Adıyaman ilinde bireysel spor ile uğraşan sporcular örneklemini ise Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı aktif olarak bireysel spor ile uğraşan sporcular oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 140 kişi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde araştırmaya katılan sporcuların kişisel bilgilerine yönelik 5 madde ikinci ölümde ise Dökmen Ü. tarafından 1988 yılında geçerlilik güvenirlik çalışması yapılan 20 soruluk beşli likert türü olan Empatik Eğilim Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarında sporcuların genel olarak empatik eğilim düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca sporculara yöneltilen yaşınız, cinsiyetiniz, eğitim durumunuz, şimdiki antrenörünüz ile kaç yıldır birlikte çalışıyorsunuz ve bireysel spor branşı ile kaç yıldır ilgileniyorsunuz soruları ile empatik eğilim ölçeği puanları arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır.

Keywords

Abstract

Sending messages whether purposely or unwittingly were percevied by receiver as correctly and receiving feedbacks in interpersonal communication leads to positive actualization of communication. In this direction, having emphathy establishing skill one of the important conditions for make contact possitively. Because of this reason, an investigation on levels of the emphatic tendencies of athletes who interest in individual sport branches were consist of the aim of this study. While athletes interesting in individual sport branches were consisting of the sample of this study, on the other hand athletes interesting in individual sport as actively depends on Adiyaman Provincial Directorate of Youth and Sports were constitute of universe of the study. Totally 140 athletes were attend to this study. In study a form used to data collection tool which one consist from two parts. In the firs part of form, there were 5 questions towards personal informations of athletes, in the second part also includes Emphatic Tendency Scale consisted from 20 items developed and conducted validity-reliability study by Dökmen in 1988 were used. At the end of analysis results of conducted study the scores of athletes’ emphatic tendency levels were high. Moreover, there were significant results between epmhatic tendency scale scores and variables of age, gender, educational status, ‘’how many years do u work with ur coach’’, and ‘’how long do you interesting in individual sport branche’’.

Keywords