Kur’an ve Tevrat’ta Hz. Yusuf

Author:

Number of pages: 293-318
Year-Number: 2017-14

Abstract

Bu çalışmanın amacını, Yüce Allah’ın buyurduğu gibi “Andolsun ki, Yusuf ve kardeşleri kıssasında soranlara ibret alacak âyetler vardır.” (Yusuf, 12/7) ayetinde buyurduğu gibi Hz. Yusuf kıssasında hasıl olan hikmetleri ortaya çıkarmak ve bu kıssanın öncelikle Kur’an’dan, daha sonra elimizde mevcut olan Tevrat’tan yararlanarak, karşılaştırmalı olarak ele alınarak incelemek ve aralarındaki farkı ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Hemen ifade etmek gerekir ki Kur’an’da Kıssaların sistematiği, diğer İlahi Kitaplarından tamamen ayrıdır. Çünkü O’nlarda kıssalar, dağınık bir halde, niçin anlatıldığı belli olmayan ve Yaratıcıyı beşerin seviyesine indirgeyerek, aralarında bir farkın olmadığı bir tarzda anlatılırken Kur’an’da kıssalar, ancak Yaratıcının kullanabileceği bir uslüb ile ele alınır. Aynı zamanda muhataplarına, anlattığı olaylardan dersler ve öğütler verir. Nitekim Hz. Yusuf’un kıssasında bu husus, açık bir şekilde kendisini göstermektedir. Bu sebeple çalışmamızda öncelikle Kur’an’da Hz. Yusuf kıssası incelenmiş, daha sonra aynı mevzular Tevrat’ta ele alınış şekli ile anlatılmış ve aynı mevzuda her iki kitap arasındaki benzerlikler ve farklılıklar belirlenmiştir. Böylece Tevrat’ın bu hususta uğradığı tahrifatın boyutları da kendiliğinden belirginlik kazanmıştır. Nitekim çalışmamızın temel gayesini bu husus oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is as follows: "Verily, Yusuf, and his brothers, there are verses that will be heard in those who ask in the same way" (Yusuf, 12/7). Yusuf is to reveal the wisdom that is generated in the part and to examine this shortness first by comparing it with the Qur'an, then taking advantage of the Torah, which is presently available, and to reveal the difference between them. It must be immediately stated that the system of the Shorts in the Qur'an is completely different from the other Divine Books. In short, in the Qur'an, shorts are handled with a form that only the Creator can use, because it is short in the O, in a scattered state, unclear about why it is revealed, and reduced to the level of the Creator in a way that there is no difference between them. At the same time, he gives lessons and advice to his interlocutors about the events he tells. On the part of Joseph, this aspect clearly manifests itself. First of all, in the Qur'an, The short story of Joseph was examined, and then the same positions were explained in the way that they were handled in the Torah, and the similarities and differences between both books were determined in the same area. Thus, the extent of the distortion of the Torah in this matter has also become apparent. Indeed, this is the main objective of our work.

Keywords