TÜKETİCİLERİN HELAL ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 319-330
Year-Number: 2017-14

Abstract

Helal ürün, dini açıdan yasak olmayan, izin verilen ürün anlamına gelmektedir. Helal olgusu genel olarak gıda ürünleri çerçevesinde değerlendirilse de gıda ürünlerinden fazlasını ifade etmektedir. Araştırmada, tüketicilerin helal ürünlere karşı tutumları, öznel norm ve sağlık bilinçleri ile helal ürünleri satın alma niyetleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale ilindeki tüketiciler oluşturmaktadır. Ortaya koyulan hipotezler yapılandırılmış anket yoluyla toplanan veriler ile test edilmiştir. Çalışmada tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik analizi, faktör analizi ve doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, tüketicilerin helal ürünlere karşı tutumları ve öznel norm ile helal ürün satın alma niyeti arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Halal product is a product that is allowed – not forbidden- in a religious sense. Although the halal phenomenon is generally assessed in the context of food products, it represents more than food products. In this research, it is aimed to examine the relationship between consumers' attitudes towards halal products, subjective norm and health consciousness and their intentions to buy halal products. The population of the research is made up of consumers in Çanakkale. The hypotheses revealed were tested with data collected with structured questionnaire. Descriptive statistics, reliability analysis, factor analysis and linear regression analysis were used in the study. As a result of the analysis, a significant and positive relationship was found between consumers' attitudes towards halal products, subjective norm and intention to purchase halal products.

Keywords