AR-GE YOĞUNLUĞU İLE SERMAYE ARTIRIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPAY SİNİR AĞI (YSA) YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 189-202
Year-Number: 2018-16

Abstract

Başlangıçta fazladan finansal bir yük olarak ortaya çıkan ancak sonrasında firmanın geleceğini şekillendiren Ar-Ge harcamalarının finansmanı üç şekilde karşılanmaktadır. Bunlar: sermaye artırmak, karı kullanmak ve borç almaktır. Bu çalışmada, özellikle imalat sanayinde Ar-Ge yapmak isteyen firmaların, finansman ihtiyaçlarını sermaye artırımı yolu ile karşılayıp karşılamadıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Finansal performans, karlılık ve hisse fiyatları ile ilişkisi konularında çalışmalar olmasına rağmen, literatürde bu yönde bir çalışmaya rastlanılmamış olması nedeni ile literatüre katkısı olacağı düşünülmektedir. Borsa İstanbul’da (BIST) kayıtlı 2005-2015 yılları arasında faaliyet gösteren ve verilerine tam olarak ulaşılabilen imalat sanayi firmaları Ar-Ge yoğunlukları yüksek ve düşük şeklinde iki gruba ayrılarak incelenmiştir. Araştırmada, firmaların karlılık, mali yapı ve likidite oranlarından oluşan 11 adet bağımsız değişken ile 2005-2015 yılları arasında yaptıkları sermaye artırımları (var-1, yok-0 şeklinde) nitel bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Elde edilen veri seti ile Yapay Sinir Ağları (YSA) yönteminde 6 adet ağ yapısı oluşturularak analize tabi tutulmuştur. Düşük Ar-Ge yoğunluğuna sahip firmaların likidite, karlılık ve mali yapı oranları ile ayrı ayrı oluşturulan 3 adet ağ yapısında da 0 veya 0’a yakın çıkması istenen RMSE değerleri yüksek çıkarken, ilişkinin anlamlılığını gösteren r değeri ise düşük çıkmıştır. Yüksek Ar-Ge yoğunluğuna sahip firmaların likidite, karlılık ve mali yapı oranları ile sermaye artırımı arasındaki ilişkiyi açıklamak için oluşturulan 3 adet ağ yapısının da RMSE değerlerinin 0’a yakın, r değerlerinin 1’e yakın çıktığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Financing R&D expenses, which initially emerge as a heavy financial burden but then form the future of firms, is provided in three ways. They are capital increasing, using benefits and borrowing. In this study, it is aimed to determine whether the firms especially which want to carry out R&D in manufacturing industry cover their financial needs by the way of capital increasing. Although there are studies on financial performances, profitability and on share prices, any study on this subject is not found in the literature. That is why this study is considered to contribute to the field. The manufacturing industry firms which are listed in Istanbul Stock Exchange (ISE) and were active between 2005-2015, also, of which whole data are accesible were analyzed in two groups separated according to their R&D densities, high or low. In the study, the 11 independent variables consisting of the firms’ profitability, financial structure and liquidity ratios as well as their capital increasing between 2005-2015 as a qualitative dependent variable (shown as present-1, absent-0) were used. By the data set obtained, the 6 artificial neural nets were composed in the method of Artificial Neural Networks (ANN), and they were analyzed. RMSE values which had been expected to be 0 or near 0 in the 3 separate nets composed by the liquidity, profitability and financial structure ratios of the firms which had a low R&D density were found high, while r value, which shows the relaion is significant, was found low. RMSE values of the 3 nets, which were composed to define the relation between capital increasing and the liquidity, profitability and financial structure ratios of the firms with a high R&D density, were found near 0, while r values were near 1.

Keywords