ADAY ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ UYGULAMASI SÜRECİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 55-70
Year-Number: 2018-16

Abstract

Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2015-2016 eğitim öğretim yılında ataması gerçekleştirilen ve aday öğretmenlik sürecine katılan öğretmenlerin aday öğretmenlik eğitimi sürecine ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde olup, bütüncül tekli durum çalışmasıdır. Örneklem olarak, yine nitel araştırmalarda kullanılan amaçlı örneklem yöntemlerinden tipik durum örneklemesi tekniği kullanılmıştır. Antalya İli Konyaaltı ilçe merkezinde aday öğretmenlik eğitimi uygulamasına katılan farklı branşlarda 87öğretmenden çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 25 öğretmen örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmada, İlk kez bu yıl uygulamaya alınan bu uygulamada planlama açısından bazı sorunlar yaşansa da öğretmenler açısından yararlı noktaları olduğu, öğretmenlerin genel olarak uygulamadan memnun oldukları görülmektedir. Ancak; sürecin başında adayların, danışmanların ve idarecilerin tüm süreci tasarlayamadığı ve tam anlamıyla planlayamadığı ve bazı aksaklıkların yaşandığı gözlemlenmektedir. Yine de süreç sonunda geriye bakıldığında ilk kez sınıfla, okulla, öğrenciyle karşılaşan adayların bu deneyimi iş başında değil de pilot denebilecek böyle bir uyum süreciyle atlatmaktan son derece memnun oldukları sonucu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study was done for determining teachers’ opinions ,who were assigned by Ministery of National Education in 2015-2016 education in academic year and who attended preservice teacher training programme. Reaseacrch was done as stuation analysis of qualitative research and it is integrated singular stuation study. As sample,typical stuational sample from purposive sample, which is used in qualitative research method, was used.25 teachers of 87 volunteer teachers, who work in Antalya city, Konyaaltı province center and attend preservice teacher training programme from differrent branches, were chosen as sample. Thoughts gained according to the content analysis, catagorized under 7 themes as in the followings;preservice teacher application; finding the programme inadequate interms of the programme and content; positive affects of working at diffrent schools and in different regions;negative effects of working at different schools and in different regions;approval of regulation changes;inadequacy of law and regulations;existance of preservice teachers’ problems. In the research despite there are some planning problems about the application, which is first applied this year, it is clear that application has some good sides for teachers and teachers are generally pleased with the applications. But in the beginning of the process, it is seen that preservice teachers, counsellor teachers, and managers could not forcast and plan the process properly and some misapplications were seen.Despite of these, when it is looked back, it is confirmed that the candidates, who first saw classrooms, school,and students are complately pleased as they get over this process not on work but on such an example adaptation process.

Keywords