İMECE KÜLTÜRÜ VE İMECE KELİMESİ ÜZERİNE

Author:

Number of pages: 490-501
Year-Number: 2018-18

Abstract

Türk kültüründe toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerden biri imece geleneğidir.Bu gelenek geçmişten günümüze uzanan kültürel bir mirastır.Bu mirası milletimiz Orta Asya steplerinden Anadolu yaylasına, oradan da Balkanlara uzanan tarihsel yolculuğunda muhafaza etmesini bilmiştir. Kültürel benliğimizde önemli bir yere sahip olan imece geleneği bugüne dek toplumumuzun yardımlaşmasında önemli ve biricik değerlerden olmuştur. Peki imece kelimesini köken olarak incelediğimizde kelime anlamıyla ne kadar iç içe olduğunu hiç merak ettik mi?Bu çalışmada imece geleneğine değinirken imece kelimesinin kökenine dair bazı araştırmalara, görüşlere yer verilmiştir.Bu kelime dilimize alıntı yoluyla mı gelmiştir yoksa bizzat dilimiz tarafından mı oluşturulmuştur? Bazı araştırmacılara göre imece kelimesiyle emgek kelimesi arasında ilişki kurulur ve kelimenin kökeni ‘’emgek’’, ‘’zahmet çekmek’’ ile ilişkilendirilir.Bazılarına göreyse imece kelimesi diğer Türk lehçeleri ve ağızlarındaki örneklere dayandırılarak ‘’yardım, yardımcı’’ anlamlarına gelen ‘’üme, ümeci’’ kelimelerinden türemiştir.Kelimeyle ilgili en kuvvetli iki görüş bu görüşlerdir.Yazıda imece geleneği hakkında kısaca bilgi verilmiş, ardından bu iki kuvvetli görüş başta olmak üzere imece kelimesinin kökenine dair farklı görüşlere ayrıntılarıyla yer verilmiştir.Bunun yanı sıra imece kelimesinin sözlüklerde yer alan tanımlamaları da yazıda birebir yer almıştır.

Keywords

Abstract

In Turkish culture, one of the best example of social assistance and solidarity is imece tradition.That tradition is a culturel heritage coming from past and existing in present.That heritage has succesfully been protected by the nation in its historical journey from Middle Asia meadows to Anatolian plateau and from there to Balkan region.İmece tradition , which has an important place in our cultural identity has been the most important and unique value in social assistance of our nation so far. Have you ever wondered how is its meaning and origin interacted when you examine the origin of imece word? In this study, imece tradition is described and some researches and notions about the origin of imece word are given. Did this word come to our language by quoting or was it created by our nation ? According to some researchers, imece word is related with emgek word and the origin of the word is connected with “emgek” , “work hard”. According to other researchers , imece word was derived from üme,ümeci based on examples of Turkish dialects and accents. Üme,ümeci mean help,helper. These two notions are the most probable ones about imece words origin. In this article, after the brief introduction about the imece tradition,first these two most probable notions and then other notions about the origin of imece word are described in details. Also imece word’s meaning in dictionaries are described in this article as it is.

Keywords