GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CAMİ TEZYİNATI

Author:

Number of pages: 178-186
Year-Number: 2018-19

Abstract

Yeryüzünün ilk mabedi Kâbe kübik mimarisi ve örtüsüyle sade bir yapıdır. Hz. Peygamberin Medine’de inşa ettiği mescid mimarisiyle sade, kullanımı ile fonksiyoneldi. Fetih hareketleriyle birlikte çeşitli medeniyet ve toplumlara ait ibadet mekânlarındaki bezemeler Müslümanları etkilemiş, beraberinde camilerin tezyin edilme sürecini de başlatmıştır. Mabetler sadece ibadet mekânları olarak görülmemiş, mevcut inanışların ve iktidarların vitrini, aynı zamanda siyasi bir güç abidesi olarak da telakki edilmiştir. Kiliselerde, câmilerde veya farklı inançlara ait tapınaklarda bu uygulamanın izlerini görebiliriz. Cami tezyinatında ilk örnekler VII. ve VIII. yüzyıllarda inşa edilen Kubbetü’s sahra ve Şam Ümeyye Camiinde karşımıza çıkmaktadır. O günden bugüne dünyanın farklı iklim ve coğrafyalarında inşa edilen camilerin, İslam medeniyetinin ortaya koyduğu tezyinat anlayışı ve yerli kültürlerin katkısıyla en güzel şekilde tezyin edildikleri malumdur.

Keywords

Abstract

Kaaba, the first temple of the earth is a simple structure with its cubic architecture and cover. The mosque built in the Medina by the Prophet was simple with its architecture and functional. Along with the gesture of conquest, the decorations in the places of worship of various civilizations and societies influenced Muslims. After that, he initiated the process of decorating mosques. The holy shrines were not seen only as places of worship, but were showcases of existing beliefs and power. We can see traces of this practice in temples belonging to churches, mosques or different beliefs. The first examples of mosque decoration when VII. and VIII. century built in the Kubbetü’s sahra and Damascus in the Umayya Mosque. Since then, fancy mosques have been built in different climates and geographies of the world.

Keywords