UD YAPIM USTALARI: KONYA İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 167-176
Year-Number: 2018-19

Abstract

Türk Mûsikîsi’nin başlangıcından itibaren nazariyat çalışmalarının temel sahası “ses” olmuştur. Fârâbî, Urmevî, Merâgî, gibi nazariyatçıların eserleri bu alanda yapılan çalışmaları göstermektedir. Bu çalışmaların bir kısmı da çalgılar üzerinedir. Zaman içinde yeni teoriler ve çalgıların sınırlarını zorlayan eserlerin üretilmesine bağlı olarak çalgı yapımcılığında yeni teknikler ortaya çıkmıştır. Ud, bu tekniklerin de izah edildiği nazariyat kaynaklarının çoğunda uygulamalı anlatımda kullanılan temel müzik aletlerinden birisidir. Bu anlamda yeni müzik teorilerinin uygulamalı olarak görülebilmesi için ud yapımcılığı önemlidir. Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmış, veriler görüşme yoluyla elde edilerek yorumlanmıştır. Konya ili merkezinde Türk Müziği alanında faaliyet gösteren ud yapımcıları ile görüşülerek, yaptıkları udların özellikleri, ud yapımı konusundaki düşünceleri, ud yapımında kullandıkları teknikler ve yaşadıkları sorunlarla birlikte bilgi ve becerileri değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile ud yapım alanına objektif bilgiler sunulacağı ve ud yapımcılığıyla ilgilenecek yeni nesillere katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Since the beginning of Turkish Music, the basic field of theoretical studies has been the voice. The works of philosophers such as Fârâbî, Urmevî, Merâgî show the studies carried out in this field. Some of these studies are on the instruments. In time, new techniques have emerged in the production of instruments due to the production of new theories and works that push the boundaries of the instruments. Oud is one of the basic musical instruments used in applied expression in most of the theoretical sources in which these techniques are explained. In this sense, oud production is important for the new music theories to be seen as practical. In this study, a qualitative research approach was used and the data were obtained through interview. In the center of Konya, the characteristics of the ouds, their oud ideas about its construction, the techniques they used in the construction of the oud and the problems they experienced were discussed together with the data and ability of the oud producers in the field of Turkish Music. With this study, it is thought that objective information will be presented to the oud production area and will contribute to the new generation who will be interested in oud production.

Keywords