KAVRAMSAL SANAT VE MİMARLIĞA YANSIMALARI

Author:

Number of pages: 244-254
Year-Number: 2018-19

Abstract

Sanat, insanların duygularını anlatmak, paylaşmak, yaratıcılıklarını, estetik hissedişlerini, fikirlerini ortaya koymak için izledikleri yollar olarak değerlendirilebilir. Resim, heykel, çini, müzik, edebiyat veya mimari ürünleri sanat eseri olarak kabul edilirler. Bir uygulamanın beğenilmesi, takip edilmesi, zaman içerisinde kitleleri etkileyip akım haline dönmesi ile birlikte uzun zaman dilimlerinde uygulanan yol ve yöntemler bulunmaktadır. Ekspresyonizm, minimalizm, sürrealizm, barok gibi akımlar bazen dönemi, bazen temsil ettikleri ve ya yansıttıkları felsefeleri ile beğenilmekte ve uygulanmaktadırlar. Ancak, zaman zaman sanatın beğenilmesinin vereceği hazzın yerini bir ticari ürün olarak görülmesi durumunun alması sanatçıları da üretim zorunluluğu duygusu ile rahatsız etmeğe başlamıştır. Bu rahatsızlık, kavramsal sanatı ortaya çıkartmıştır. Bu çalışmada, Fikirler sanatı da denilen kavramsal sanat kavramı incelenecek ve sanatın bir dalı olan mimarlık içinde kavramsal olma uygulamaları ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Art can be considered as ways of telling people's feelings, sharing them, presenting their creativity, aesthetic feelings and ideas. Painting, sculpture, china, music, literature or architectural products can be considered as works of art. There are methods and methods applied in long periods of time with an application being liked, followed, affecting the masses over time and turning into current. Expressions of expressionism, minimalism, surrealism and baroque are sometimes admired and practiced with the period, sometimes with the philosophies they represent or reflect. However, the taste of the taste of art as a commercial product to be replaced by the status of the artists to be disturbed by the sense of production has begun. This discomfort has revealed conceptual art. In this study, the concept of conceptual art will be examined and the conceptual art practices in architecture, which is a branch of art, will be discussed.

Keywords