İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ ÇOCUKLARDA SORUMLULUK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN NE YAPIYOR? NE YAPAMIYOR?

Author:

Number of pages: 232-247
Year-Number: 2019-20

Abstract

Çocukların topluma yararlı bireyler haline gelmesi, okul öncesinden başlayarak, yükseköğretime kadar aşamalı bir eğitimle mümkündür. Eğitimin önemli sorumluluklarından biri, okullarda olumlu davranışları oluşturmak, pekiştirmek ve bu davranışların kalıcılığını sağlamaktır. Eğitim yoluyla kazanılan bir özellik olarak sorumluluk, erken çocukluk dönemlerinden başlayarak bireyin yaşına, cinsiyetine ve gelişim düzeyine uygun olarak görevlerini yerine getirmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında sorumluluk eğitimi ile ilgili olarak alanyazında yer alan ilke ve prensiplerin, okul eğitiminde uygulamaya aktarılıp aktarılmadığı konusu araştırılmış, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin eğitim süreçlerinde uyguladıkları sorumluluk eğitimi stratejileri sorgulanmıştır. Bu amaçla, görev yapılan okul, hizmet yılı, yaş, cinsiyet bakımından birbirinden farklı özelliklere sahip 42 sınıf öğretmeniyle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırma verileri, öğretmenlerle yapılan görüşmelerde kullanılmak üzere araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu aracılığı ile elde edilmiştir. Ses kayıt cihazı yardımıyla kaydedilen görüşmeler öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda gerçekleştirilmiş ve ortalama 30 dakika sürmüştür. Öğretmenlere, öğrencilerine çeşitli sorumluluklar verip vermedikleri, sorumluluk eğitimine yönelik neler bildikleri, neleri ne sıklıkla yaptıkları, neleri niçin yapamadıkları ve konuyla ilgili neye ihtiyaç duydukları sorulmuştur. Çalışma verileri öğretmenlerin en çok telkin yolunu tercih ettikleri ve bilgilendirici bir yol izledikleri sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Keywords

Abstract

It is possible for children to become useful collective individuals, starting with the school, and progressing as graduated from tertiary education. One of the important responsibilities of education is to create positive attitudes in schools, to reinforce them and to ensure the permanence of these behaviors. Responsibility as a trait acquired through education is defined as the fulfillment of tasks in accordance with the age, gender and level of development of the individual, beginning with early childhood. Within the scope of this study, the principle of principles and principles regarding responsibility education were investigated as to whether they were transferred to practice in school education and the responsibility education strategies applied during the education processes of primary school teachers were questioned. For this purpose, face-to-face interviews were conducted with 42 class teachers with different characteristics in terms of school, year of service, age and gender. Research data were obtained through interview form developed by researchers for use in interviews with teachers. The interviews recorded with the aid of the voice recorder were carried out at the schools where the teachers were working and lasted approximately 30 minutes. Teachers were asked what they gave their students various responsibilities, what they learned about responsibility education, what they did, how often they could not, and what they needed. The study data reveals that the teachers chose the most inspiring way and followed an informative way.

Keywords