RİSK YÖNETİMİ KAPSAMINDA İŞSİZLİK SİGORTALARININ ANALİZİ VE BEKLENTİLER

Author:

Number of pages: 108-114
Year-Number: 2021-28

Abstract

İşsizliğin toplumda ortaya çıkardığı riskler, bireylerin ekonomik varlıklarını kaybetmesinin dışında, suç işleme, alkol ya da madde bağımlılığı, intihar, boşanma gibi sosyal ve psikolojik sonuçlar da doğurmaktadır. İşsiz kalınan süre uzadıkça birey aynı zamanda, mesleki yeteneklerinin körelmesi, tembelleşme ve edinebileceği tecrübeden mahrum kalması dolayısıyla işverenlerce tercih edilme şansının azalması gibi olumsuzluklarla da karşılaşabilmektedir. İşsizlik durumunda gelir kaybına karşı Dünya’da kullanılan en yaygın sosyal koruma aracı işsizlik sigortasıdır. Türkiye’de işsizlik ödeneğinden yararlanma oranı, 2012 yılı için %14,5, 2016 yılı içinse %24’tür. Türkiye’nin yararlanma oranı pek çok ülkeye göre daha iyi olmasına rağmen gelişmiş Batı Avrupa ülkelerine göre daha düşük seviyededir. Bu çalışmada Samsun ili Bafra ilçesinde işsizlik sigortasından ödeme alan katılımcıların işsizlik sigortası ile ilgili düşünceleri, beklentileri ve tecrübelerini ölçmek amacıyla anket çalışması uygulanmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler analiz edilerek hipotezlere ait ki-kare ve anlamlılık analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda; Eğitim seviyesi yükseldikçe, işsizlik ödeneği miktarı memnuniyeti azaldığı ve bunun yanı sıra işsizlik ödeneğine koşullarına eleştirel bakıldığı saptanmıştır. İşsizlik ödeneği miktarını yeterli bulma ile ödeneğin süresini yeterli bulmanın doğru orantılı olarak katılımcılar tarafından onaylanmadığı analiz edilmiştir. Çalışma hayatında geçen süre arttıkça, işsizlik sigortasından yararlanma koşullarına ilişkin bilginin de arttığı saptanmıştır. Katılımcılar yaşı açısından; yaş ile işsizlik sigortasına ilişkin hizmetlerin artırılması ve yaygınlaştırılması gerekliliği doğru orantılı olduğu ve yaş arttıkça sendikaya üye olma eğiliminin arttığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The risks caused by unemployment in society, apart from the loss of economic assets of individuals, also have social and psychological consequences such as crime, alcohol or substance addiction, suicide, and divorce. As the period of unemployment extends, the individual may also face negativities such as dulling of professional skills, laziness and deprivation of experience, which decreases the chance of being preferred by employers. The most common social protection tool used in the world against loss of income in case of unemployment is unemployment insurance. Jobless rate in Turkey appropriations, for the year 2012 14.5% and for the year 2016 is 24%. Although Turkey's utilization rate is better than many developed countries are lower than in Western European countries. In this study, a questionnaire study was applied to measure the opinions, expectations and experiences of the participants who receive payment from unemployment insurance in Bafra district of Samsun province. By analyzing the data obtained from the participants, chi-square and significance analyzes of the hypotheses were made. As a result of the analysis; It has been determined that as the level of education increases, the satisfaction of the amount of unemployment benefits decreases, as well as the conditions of unemployment allowance are critically examined. It was analyzed that finding the amount of unemployment benefit sufficient and finding the duration of the allowance sufficient was not directly approved by the participants. It has been found that as the time spent in working life increases, the knowledge about the conditions of benefiting from unemployment insurance also increases. Participants in terms of age; it has been determined that the age and the necessity of increasing and expanding unemployment insurance services are directly proportional and the tendency to join the union increases as the age increases.

Keywords