AHMET HAŞİM’İN “MERDİVEN ” ADLI ŞİİRİNİN ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA ÇÖZÜMLENMESİ

Author:

Number of pages: 39-47
Year-Number: 2021-29

Abstract

Roman Ingarden tarafından geliştirilen “Ontolojik Analiz Metodu” sanat eserlerinin estetik bir tavırla incelemenin yanı sıra eserde görülenin arkasında görünmeyeni bulmaya ve açıklanmaya çalışılır. Bu yöntemde öncelikle birbirinden farklı fakat birbiriyle ilişkili yüzey ve derin yapı incelenme konusu yapılarak eserin daha iyi anlaşılması sağlanmaktadır.  Yüzey yapıda şiirin dış yapı, dil, üslup ve ahenk unsurları ile şiirin içyapısı incelenir. Derin yapıda ise eser, anlam tabakası, obje-nesne tabakası, karakter tabakası, kader tabakası olmak üzere dört temel kategoride incelenerek şiirin daha iyi anlaşılması sağlanmaktadır. Bu çalışmada Türk edebiyatında özgün bir yeri olan Ahmet Haşim’in ünlü “Merdiven” şiiri ontolojik analiz metoduyla çözümlenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

“Ontological Analysis Method”, which was developed by Roman Ingarden, enables explaining and understanding the invisible patterns behind the explicit components of a literary work as well as allowing an aesthetical criticism of the work itself. In this method, different but inter-related surface and deep structures are examined in order to analyse the literary work. In the surface structure analysis, the poem’s external construct, language, style and rhythm are investigated as well as the internal structure of the poem. On the other hand, deep structure analysis is focused on meaning, objects, character and destiny layers in order to give a better understanding of the poem itself. This study aims at conducting an ontological analysis of the poem “Merdiven” by Ahmet Haşim, a typical poem of Turkish literature.

Keywords