J. F. MAZAS OP.36 “ETUDES SPECİALES” METODUNA İLİŞKİN ÖRNEK ANALİZ YÖNTEMİ (27 NUMARALI ETÜT ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 48-61
Year-Number: 2021-29

Abstract

Bu araştırma; mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda viyola eğitimi için sıklıkla kullanılan J. F. Mazas’ın op.36 “Etudes Speciales” adlı metodun armonik, form ve teknik yönden örnek bir analiz yaklaşımını amaçlayan bir çalışma olup; 27 numaralı etüdün incelenmesi ile sınırlıdır. Durum tespitine dayalı betimsel bir araştırma olan çalışmada; eserin 115 ölçüden oluştuğu, re minör tonda, andante hızında  ve 4/4’lük olduğu,  sağ el teknikleri bakımından legato, détaché (detaşe), bağlı staccato (stakato), portato, çift ses, pizzicato, arco, aksan, crescendo, decrescendo, gibi teknikleri kapsadığı, sol el teknikleri bakımından ise I-II-III-V geçişli pozisyonların kullanıldığı, çift ses, trill, çarpma, süsleme, flageolet (flajöle), mordan gibi süsleme ve  diğer bazı teknikleri kapsadığı anlaşılmıştır.  Etüt form açısından ABA formunda, üç bölümlü şarkı biçiminde yazılmış, armonik olarak ise re minör tonunda giriş yaparak fa majör tonunda varış köprüsü şeklinde ilerleyip sib majör tonunda olan B bölümüne başlangıç yapmıştır. B bölümünden tekrar A bölümüne hazırlık amacıyla 14 ölçülük bir dönüş köprüsünün la majörde kalıp tekrar re minör tonunda A bölümü başlamış ardından 11 ölçülük bir codetta ile eser sonlanmıştır. Yapılan çalışmanın diğer metotlarda yer alan etüt analizlerine de ışık tutacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims an example analysis approach of the method titled J. F. Mazas' op.36 "Etudes Speciales" which is frequently used for viola training in institutions providing professional music education in terms of its harmonic, form and technical aspects, and it is limited with the examination of the etude no. 27. In the study which is a descriptive one based on assessment, it was understood that the work consists of 115 meters, is in D minor, andante tempo and 4/4, covers techniques such as legato, détaché, connected staccato, portato, double voice, pizzicato, arco, accent, crescendo, decrescendo for right hand techniques and, for left hand techniques, I-II-III-V transition positions are used along with double voice, trill, grace note, ornament, flageolet, ornaments such as mordent and some other techniques.  In terms of form, the etude is in ABA form, composed as a song of three sections, and in terms of harmonic, it starts with D minor and progresses with an arrival bridge in F major and then B section in B-flat major starts. A 14-meter return bridge continued in A major as preparation to A section after B section, then A section starts in D minor and the work ends with 11-meter codetta. It is considered that the study will shed light on the etude analyzes in other methods.

Keywords