Covid-19 Pandemi Sürecinde Uygulanan Arapça Dersi Uzaktan Eğitiminde Ortaokul Öğrencilerinin Tercih Ettiği Ders Anlatım Yöntem ve Teknikleri

Author :  

Year-Number: 2024-41
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 11:46:00.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 236-251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2019 senesinde Çin’de ortaya çıkan ve 2020’de ise pandemi olarak ilan edilen küresel salgın ile birlikte insanlık uzun bir süre, çoğu alanda kısıtlama yaşamıştır. Bu alanların en önemlilerinden birisi eğitimdir. Gerekli merciiler tarafından alınan kararlar neticesinde, aksaklıklar olsa da hızlı bir şekilde uzaktan eğitime geçilmiştir. Altyapılar oluşturulduktan sonra dersler başlamış zaman ilerledikçe hem öğretmenler hem de öğrenciler bu uzaktan eğitim sistemine kısa sürede adapte olmayı başarmışlardır. Globalleşen dünyada insanların iletişim kurarken kullandıkları en önemli araç dildir. Ana dilimiz dışında ikinci dil öğrenimi günümüzde oldukça ilerlemiş durumdadır. Uzaktan eğitim ile birlikte yabancı dil öğretimi veya öğrenimi de artış göstermiştir. Bu makalede pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitimde Arapça derslerinde hangi anlatım yöntem ve tekniklerini tercih ettikleri hususunda çalışma yapılmıştır. Araştırmada bulgular kısmına gelinceye değin konumuz ile irtibatlı bazı başlıklar irdelenmiştir. Bu başlıklar Covid-19 pandemisi, pandemi ile birlikte uzaktan eğitim, yabancı dil olarak Arapçanın öğretimi, uzaktan eğitimde kullanılabilecek ders anlatım yöntem ve teknikleridir. Araştırmanın örneklemi Yozgat ili, ilçesi, kasabası ve köyünde bulunan 4 imam hatip ortaokulundaki öğrencilerden oluşmaktadır.  Bulgular bölümünde, nitel bir çalışma türü olan yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen bilgiler yer almaktadır. Öğrencilere, uzaktan eğitimde Arapça derslerinde hangi yöntem ve tekniklerin kullanılmasını istedikleri ile ilgili sorular iletilmiş, alınan cevaplara göre grafikler oluşturulmuştur. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlere uzaktan eğitimde derslerde kullanabilecekleri yöntem ve teknikler konusunda yol çizerken yardımcı olabilmektir. Sonuç ve öneriler kısmında ise öğrencilerimizden alınan cevaplara göre Arapça öğretmenlerimize uzaktan eğitimde uygulanan yöntem ve teknikler konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

With the global epidemic that occurred in China in 2019 and was declared a pandemic in 2020, humanity has experienced restrictions in many areas for a long time. One of the most important of these areas is education. As a result of the decisions taken by the relevant authorities, distance education was quickly started, although there were disruptions. After the infrastructure was created, classes started and as time progressed, both teachers and students managed to adapt to this distance education system in a short time. In the globalizing world, the most important tool people use to communicate is language. Second language learning other than our mother tongue is quite advanced today. Foreign language teaching or learning has also increased with distance education. In this article, a study was conducted on which expression methods and techniques students preferred in Arabic lessons in distance education during the pandemic period. In the research, some topics related to our subject were examined until we reached the findings section. These topics are Global epidemic (Covid-19) infectious disease, distance education with the pandemic, teaching Arabic as a foreign language, lecture methods and techniques that can be used in distance education. The sample of the research consists of students from 4 imam-hatip secondary schools in Yozgat province, district, town and village. In the findings section, a qualitative study was conducted with a semi-structured interview form. Students were asked questions about which methods and techniques should be used in Arabic lessons in distance education, and graphs were created according to the answers received. The purpose of this research is to assist teachers in drawing a path regarding the methods and techniques they can use in distance education lessons. In the results and suggestions section, recommendations were made to our Arabic teachers about the methods and techniques applied in distance education, based on the answers received from our students.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics