İLAHİ DİNLERDE İLK VE SON MESAJLAR
THE FIRST AND LAST MESSAGES OF DIVINE RELIGIONS

Author : Sedat ALTUNKANAT
Number of pages : 21-41

Abstract

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet olarak bilenen ilahi dinler, dünyada en çok inananı bulunan monoteist dinlerdir. Bu dinlerin kutsal kitapları, insanlık tarihini derinden etkilemiş, aynı zamanda şekillendirmiştir. Ancak her dinin müntesibi kendi kutsal kitabını tanıdığı kadar aynı kaynaktan gelen diğer kutsal kitaplar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığından dolayı bu dinler arasında bazı problemler ortaya çıkmaktadır. İlahi dinlerin günümüzde mevcut olan kutsal kitaplar objektif bir şekilde incelendiğinde bu problemin ilahi dinlerin kutsal kitaplarından kaynaklamadığı bilakis bu dinlere inananların, kutsal kitapları kendi filolojik ve sosyo-kültürel değerleriyle yorumlanmalarından kaynaklı olduğu görülecektir. Bu makalemizde, ilahi dinlerin ilk ve son mesajlarını karşılaştırmakla ilahi din müntesiplerinin birbirlerini daha iyi tanımasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. İlahi dinlerin ilk ve son mesajlarını incelerken bunlar arasında bir tarihsel tekâmülün olduğunu müşahede ettik. İlahi dinlerin son kitabı Kur’an-ı Kerim’in kendinden önceki ilahi kitaplara atıfta bulunması ve bu kitaplardaki bazı bilgileri onaylaması ve bazı yanlış inanışlardan bahsetmesi bu görüşümüzü doğrular niteliktedir. Ayrıca ilahi dinlerin bazı hükümlerine baktığımızda bunların birbirlerini tamamlar nitelikte olduğu gibi, kendinden önceki bazı hükümleri nesh ettiğini de görmekteyiz. Günümüzde ilahi dinlerin kutsal kitaplarının insanlığa sunmuş olduğu ortak değerler kutsal metinlerin redaksiyon tenkitleri yapılarak yeniden ortaya konabilir. Bu makalemizde, Tarih boyunca savaşların nedeni olarak gösterilen dinlerin, artık savaşların değil, insanların dünyada barış ve kardeşlik içinde yaşamalarını sağlayacak ilkelerin kaynağı olduğunu gösterecektir. Böylece hem ilahi dinlerin müntesiplerinin hem de bütün insanların kaynaşma ve dayanışmasını temin edecektir kanaatindeyiz.

Keywords

Tevrat, İncil, Kur’an-ı Kerim, Mesaj

Read: 44

Download: 15