Taşımalı Eğitim Veren Devlet Ortaokullarında Destekleme ve Yetiştirme Kursları

Author:

Year-Number: 2022-33
Number of pages: 176-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Destekleme yetiştirme kursları tek merkezden yapılan nitelikli liselere öğrenci seçimi için yapılan sınavlara öğrencilerin hazırlanmasını, öğrenme eksiklerini tamamlamak için Milli Bakanlığı tarafından okullarda açılan kursları tanımlamaktadır. İmkân ve fırsat eşitliği sağlayan bu kurslarda öğrenciler isteklerine ve öğretmen tercihlerine göre okul müdürlüklerine başvurarak alınmaktadır. Bu çalışmada, okullarda gerçekleştirilen destekleme yetiştirme kurslarının, öğretmen, öğrenciler ve öğrencilerin velileri tarafından nasıl algılandığı, bu algılar arasında farklılık olup olmadığı, destekleme yetiştirme kurslarının geliştirilmesi ve varsa kurslarda yaşanan olumsuzlukların giderilmesine yönelik çözüm önerilerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Samsun ili Alaçam ilçesinde bir köy okulunda destekleme yetiştirme kurslarında eğitim alan 10 öğrenci ve bu öğrencilerin velilerinden oluşan 10 veli, bu kurslarda görev alan ve almayan 10 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan görüşme yöntemi kullanılmıştır. Literatüre ve uzman görüşlerine dayanarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla öğrencilere 10, öğrenci velilerine 4 ve kurslarda görev alan ve almayan öğretmenlere 11 sorudan oluşan görüşme formu uygulanmıştır. Bu sorulardan elde edilen veriler üzerinde içerik analizi yapılarak bulgular sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre destekleme ve yetiştirme kursları; öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu tarafından gerekli bulunmuş, öğrenci ve velilerin ise tümü destekleme ve yetiştirme kurslarını faydalı olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen, öğrenci ve velilere göre kurslarda yaşanan en büyük sorunlardan biri ulaşımdır.

Keywords

Abstract

Support training courses define the preparation of students for the exams held for the selection of students to qualified high schools from a single centre, and the courses opened at schools by the Ministry of National Education to complete their learning deficiencies. In these courses, which provide equal opportunities and opportunities, students are admitted to school directorates according to their wishes and teacher preferences. In this study, it is aimed to determine how the support training courses held in schools are perceived by teachers, students and parents of students, whether there is a difference between these perceptions, to develop support training courses and to find solutions for eliminating the negativities experienced in the courses, if any. The study group of the research consists of 10 students who receive training in support training courses in a village school in Alaçam district of Samsun province, 10 parents consisting of the parents of these students, and 10 teachers who take part in these courses or not. In the study, the interview method, which is one of the qualitative research methods, was used. Through semi-structured interview forms prepared based on the literature and expert opinions, an interview form consisting of 10 questions was applied to the students, 4 to the parents of the students, and 11 questions to the teachers who took part in the courses or not. Content analysis was performed on the data obtained from these questions and the findings were presented. According to the findings, support and training courses; It was found necessary by the majority of the teachers, and all of the students and parents stated that the support and training courses were beneficial. According to teachers, students and parents, one of the biggest problems experienced in courses is transportation.

Keywords