ROMA ORDUSUNDA SOSYAL YAŞAM: AİLE VE EVLİLİK
SOCIAL LIFE IN ROMAN ARMY: FAMILY AND MARRIAGE

Author : Abdullah ÇETİN
Number of pages : 144-149

Abstract

Roma devleti, dünya kültüründe önemli bir yere sahiptir. Devlet yönetimi, ordu stratejileri, kültür unsurları ve hukuki konular bakımından özel bir devlet olan Roma devletinde ordu, tarih araştırmalarında öne çıkar. Roma ordusunda görevli askerlerin sosyal yaşayışları ve yasakları her zaman araştırmalarda kendisine yer bulmuş ve bu çerçevede çeşitli fikirler öne sürülmüştür. Bu bağlamda Romalı askerlerin aile kurumuna dair tutumu, konuyla ilgili bazı yaptırımlar ve bunun toplum içindeki yeri ilgi çekici bir konudur. Aile her toplumda olduğu gibi Roma toplumunun da temelini oluşturan yapıdır. Bu yapının kurulmasında ataerkil özellikler ön plana çıkarken evlilik ve aile kurulması ile ilgili bazı yasakların bulunması bu konunun araştırılmasını ilginç ve gerekli kılmaktadır. Roma ordusundaki askerlerin evlilikleri için bazı şartlar gerekli görülmüştür. Bu gerekli şartlar dönem dönem değişikliğe uğramıştır. Evliliğin yasaklanmış olduğu dönem Roma devletinin kuruluş döneminden başlayarak uzun bir süre etkisini sürdürmüştür. Çünkü bu durum toplumun devamlılığı için gerekli görülen aile kurumundaki artışı engellerken askerlik görevindeki bireyleri sosyal anlamda da eksik bırakmıştır. Yasakların gerekçesi olarak gösterilen “askerlerin yalnızca savaşa odaklanmaları” meselesi, askerliğin prestijli bir meslek halini alması ve profesyonel bir ordu kurulmasıyla ortadan kalmıştır. Böylece toplumsal kurumlar arasındaki bu çelişki de yok edilmiştir.

Keywords

Roma Ordusu, asker, aile, evlilik

Read:2668

Download: 1711

Atıf Bulunamadı