ISSN:2149-083X
Giriş Yap Üye Ol

MARKA ÖĞELERİNİN MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ


Ticaret, insanların varoluşundan itibaren hayatlarında önemli bir yer edinmiştir. Çünkü, ihtiyaçlarını ticari yollarla giderlermişlerdir. Marka her zaman ticarette en önemli rolü üstlenmiştir ve ticaretin yapıtaşı konumundadır. Çünkü, ticaret yapan insanların piyasada fark yaratması için, müşterilerin dikkatini çekmenin en kolay yoludur. Marka oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. En önemlisi, oluşturacağımız markanın, firmamızı, aynı zamanda sattığımız ürün veya hizmeti çağrıştırması gerekmektedir. Bir marka için en önemli şeylerden biri de marka unsurlarıdır. Bu çalışmada, marka öğelerinin marka sadakati üzerinde etkisi araştırılmıştır. Araştırmada, anket tekniği ve nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, tüketicilerin marka sadakati açısından marka öğelerini değerlendirmeleri istendi. Verilerimiz anket uygulama metodu ile bulunmuştur. Dört yüz yirmi dokuz kişiye uygulanan anket 5’ li likert ölçeğine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Anket katılımcılarının demografik özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. Verilerde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Değerlerin normal dağılıma uyup uymadığının anlaşılması için Kolmogorov-Smirnov testi, iki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılması için t-testi, ikiden fazla bağımsız grupta tek yönlü varyans analizi (ANOVA), sürekli değişkenler arasında Spearman Korelasyon analizleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, marka sadakatinin, tüketicilerin demografik özelliklerinden etkilenmediği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda, marka öğelerinin marka sadakati ile bağlantılı olabileceği görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Marka, Marka Öğeleri, Marka Unsurları, Marka Sadakati, Marka Bağlılığı

Yazar: Emeliya NABİYEVA -
Sayfa Sayısı: 190-211
DOI: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1734
Tam Metin:
Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.