ISSN:2149-083X

ÇOCUK GELİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN SANAT EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ


Bu çalışmanın amacı çocuk gelişim programı öğrencilerinin sanat eğitimine yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişim programı birinci ve ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Evrenin tümü örneklem olarak alınmıştır. Bu nedenle ayrıca örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Aykanat (2018) tarafından geliştirilen Sanat Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. 5’li Likert tipide olan ve 23 maddeden oluşan ölçek sanattan hoşlanma ve sanatın katkısı (10), sanata yönelik olumsuz tutumlar (7), iletişim arttırıcı rolü (3) ve önemlilik rolü (3) olmak üzere dört alt faktörden oluşmaktadır. Öğrencilerin sanata yönelik tutumları hem genel hem de dört alt boyutta analiz edilmiş ve cinsiyet, sınıf düzeyi ve üniversite değişkenleri açısından farklılık olup olmadığı ortaya konmuştur.


Keywords


Sanat, Sanat Eğitimi, Çocuk Gelişimi

Author: Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Emine Kübra PULLU
Number of pages: 174-186
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.30883
Full text:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.