ISSN:2149-083X

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİL BİLGİSİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİ


Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrencilerin dil bilgisi öğrenimi sürecinde yaşadıkları kaygı düzeyleri ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil bilgisi öğrenimi sürecinde yaşadıkları kaygı durumları ve edindikleri yeterlikler ile ilgili görüşleri, çeşitli veri toplama araçlarıyla alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ise Türkiye’nin batısında bir devle üniversitesinde TÖMER'de C1 kurunda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen verileri analiz etmek için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil bilgisi öğrenimi sırasında nadiren kaygı durumu yaşadıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte yabancı öğrencilerin dil bilgisi öğrenimine yönelik öz yeterlik algıları da orta düzeyde tespit edilmiştir.


Keywords


Dil bilgisi öğrenimi, kaygı, öz yeterlik, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi.

Author: Sefa AYHAN - Fatih KANA
Number of pages: 207-218
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.39794
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.