ISSN:2149-083X

RESİMDE ÖLÜM VE FANİLİK İMGELERİNİN GÖSTERGEBİLİM ÇÖZÜMLEMELERİ


Ölüm ve ayrılık insanlığın evrensel problemleri arasında yer alır. Yaşamın geçiciliği ve fanilik kavramı özellikle din ve edebiyatın öğretileri arasında özel bir önem taşır. Sanat insanı ve doğayı konu alan bir yaratımdır. Yaşam, güzellik, aşk ve kahramanlık sanatın ana imgelerini oluşturur. Sanatı duyguların dışavurumu olarak ta tanımlamak mümkündür. Ancak ayrılık ve ölüm gibi insana acı veren imgeler de sanatın konuları arasında yer almıştır. Avrupa resim sanatında ölüm, yeniden diriliş ve son yargı gibi temalar bilhassa Hristiyanlık sonrasında yaygınlaşır. Ortaçağ resimlerinde olduğu gibi Rönesans ve Barok dönemlerinde de bu temalar çoklukla işlenir. Sanat eserlerinde ölüm ve fanilik imgesini vurgulayan çok sayıda sembolik figür vardır. Resimdeki figürleri ikonografik anlamlarıyla çözümleyen sanat eleştiri yöntemleri gibi göstergebilim de resimdeki ikon ve sembolleri gösterge olarak anlamlandırır ve çözümler. Resimlerde yer alan kurukafa, sönmiş mum ve kum saati gibi nesneler görünen düz anlamları yanı sıra yan anlamlar ve derin anlamlar içerir. Bu çalışmanın amacı Avrupa resim sanatında yer alan ölüm ve fanilik imgelerini birer gösterge olarak ele almak ve göstergebilim sanat eseri çözümleme yöntemiyle çözümlenmeye çalışmaktır. Yöntem olarak göstergebilim sanat eseri çözümleme şemalarından yararlanılacaktır.


Keywords


Momento Mori, Vanitas, Göstergebilim, Fanilik, Ölüm

Author: Rasim SOYLU
Number of pages: 40-52
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.40183
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.