TÜRK RESSAMLARININ ESERLERİNDE YER ALAN ÇOCUK FİGÜRLERİNİN OSMAN HAMDİ DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ANALİZLERİ
THE ANALYSIS OF CHILD FIGURES IN TURKİSH WORKS SINCE OSMAN HAMDİ ERA

Author : Mehmet GÖKOĞLU - Gonca YAYAN
Number of pages : 13-34

Summary

Özet Sanat, insanoğlunun varoluşunun toplumsal eksende şekillendirirken, günümüzde de, değişimin öncüleri olarak yaşamın hayati parçalarından olmaya da devam etmektedir. Günümüz dünyasında iletişim araçlarının etkin bir biçimde kullanımı sanatı yaşamın içine sokma çabası ve insanın kendini resmetme uğraşları sonucu onu kendi sanatını bulmaya itmiştir. Birçok kavramda olduğu gibi, sanat ve sanatın içinde yer alan çocuk kavramı da tarihi bir değişim sürecinden geçmiştir. Bu çalışmanın amacı, 1850 sonrası bazı Türk ressamlarının eserlerinde kullandıkları çocuk figürleriyle aktarmak istedikleri duygu, düşünce ve yaşadıkları ortamlardaki izlenimleriyle sınırlı kalmıştır. Geçmişten günümüze Türk ressamlarının pek çoğu çocuk resimleriyle pek fazla ilgilenmemişlerdir. Bu noktadan hareketle çalışmamızda yer alan 12 Türk ressamının 21 eseri, resimlerindeki figür, renk, kullandıkları simgeler tek tek incelenmiştir. Bu kapsamda, incelememize tabi sanatçıların resimlerine yansıyan, yaşanan kültürlerin etkileri, toplumsal bir bakış açıları incelenmiştir. Bunu yanında çocuk temalı bu resimlerin Türk toplumuna etkisi ile bu resimlerdeki çocuk figürlerinin analiz ve yorumları yapılmıştır. Nitel araştırma özelliği taşıyan bu araştırmanın yöntemi ise “literatür tarama” yöntemi olarak belirlenmiştir.

Keywords

Osman Hamdi, Türk Resmi, Çocuk Figürleri, Figür Analizleri

Read:792

Download: 275