ISSN:2149-083X

GENÇLİK MERKEZLERİ MEMNUNİYET ÖLÇEĞİ (GMMÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Özet Bu çalışmada gençlerin gençlik merkezlerindeki etkinliklere katılan bireylerin gençlik merkezlerine yönelik tutumlarını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir memnuniyet ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde geniş bir literatür taraması yapılmış madde havuzu oluşturulmuştur. Spor bilimleri eğitimi ve gençlik liderlerinden alanlarında uzman olan kişilerin görüşleri doğrultusunda memnuniyet ölçeği taslağı oluşturulmuştur. Sorular 5’li Likert tipi şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçek “kolayda örnekleme yöntemiyle” gençlik merkezlerine üye 2053 gönüllü gence ulaşılmış ve ölçek uygulanmıştır. Elde edilen verilerden yola çıkılarak yapılan Açıklayıcı Faktör Analizi sonucunda 20 maddeden oluşan ve 3 faktörlü bir ölçek ortaya çıkmıştır. Açıklanan varyansın KMO değerinin ,94, Bartlett’s Sphericity testi p < 0,001 (x2: 25840,735; df :190; p :0,000 ) olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin Cronbach alpha değerleri; “çalışma” boyutunda ,92 “eğitim” boyutunda” ,71, “yeterlilik” boyutunda ,90 ve ölçeğin tamamında ise ,94 olarak bulunmuştur.Bu sonuçlara göre geliştirilen Gençlik Merkezleri Memnuniyet Ölçeği’nin (GMMÖ) 20 sorulu, 3 faktörlü, geçerli, güvenilir ve kullanışlı bir ölçek olduğu belirlenmiştir.


Keywords


Gençlik, Gençlik Merkezleri, Memnuniyet

Author: Metin YILDIZ - Bilal ÇOBAN
Number of pages: 91-103
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.41797
Full text:
Paylaş:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.