GENÇLİK MERKEZLERİ MEMNUNİYET ÖLÇEĞİ (GMMÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
DEVELOPMENT OF YOUTH CENTERS SATISFACTION SCALE (YCSS) THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

Author : Metin YILDIZ - Bilal ÇOBAN
Number of pages : 91-103

Summary

Özet Bu çalışmada gençlerin gençlik merkezlerindeki etkinliklere katılan bireylerin gençlik merkezlerine yönelik tutumlarını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir memnuniyet ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde geniş bir literatür taraması yapılmış madde havuzu oluşturulmuştur. Spor bilimleri eğitimi ve gençlik liderlerinden alanlarında uzman olan kişilerin görüşleri doğrultusunda memnuniyet ölçeği taslağı oluşturulmuştur. Sorular 5’li Likert tipi şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçek “kolayda örnekleme yöntemiyle” gençlik merkezlerine üye 2053 gönüllü gence ulaşılmış ve ölçek uygulanmıştır. Elde edilen verilerden yola çıkılarak yapılan Açıklayıcı Faktör Analizi sonucunda 20 maddeden oluşan ve 3 faktörlü bir ölçek ortaya çıkmıştır. Açıklanan varyansın KMO değerinin ,94, Bartlett’s Sphericity testi p < 0,001 (x2: 25840,735; df :190; p :0,000 ) olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin Cronbach alpha değerleri; “çalışma” boyutunda ,92 “eğitim” boyutunda” ,71, “yeterlilik” boyutunda ,90 ve ölçeğin tamamında ise ,94 olarak bulunmuştur.Bu sonuçlara göre geliştirilen Gençlik Merkezleri Memnuniyet Ölçeği’nin (GMMÖ) 20 sorulu, 3 faktörlü, geçerli, güvenilir ve kullanışlı bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Gençlik, Gençlik Merkezleri, Memnuniyet

Read:438

Download: 143