DİN VE SÖZLÜ KÜLTÜR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ATASÖZLERİN HADİSLERDEKİ İZDÜŞÜMÜ
THE PROJECT OF PROPHOSES IN HADITHS IN THE CONTEXT OF RELIGION AND ORAL CULTURE

Author : Mehmet Sait UZUNDAĞ
Number of pages : 35-41

Summary

Din evrensel bir olgu olarak toplumsal hayatın en etkili varlıklarından biridir. Aynı şekilde kültür de bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerler bütünüdür. Bu sürece belirli bir toplumda yaşayan insanlar öğrendiklerini ve paylaştıklarını paylaşırlar. Öğrenilen ve paylaşılan şeyler¸ insanın doğumundan başlayarak¸ hayatın sonuna kadar devam eder. Bu bağlamda Din ile kültür arasında karşılıklı ilişki söz konusudur. Din,hem kültürü kendi esasları doğrultusunda düzene koymakta hem de kültürün değer ve imkânlarına göre varlığını devam ettirmektedir. Çünkü dinler sahip olduğu sosyal ve ahlâkî değerlerle, koydukları kurallarla kültürün biçimlenmesinde etkili olmuşlardır. Her toplumda olduğu gibi Müslüman toplumunda da inançların¸ kültürü derinden etkilediği bilinen bir husustur. Bu bağlamda bugünkü sözlü kültürümüzde kullanılan çok zengin bir din kaynaklı söz kalıpları mevcuttur. Bu sözlü söylem kalıpları halkın dini hayatında öğretici olmuş ve müslümanlar bir bakıma hadislerden mülhem duyguları kişiliklerinde sindirmişlerdir.Çok sayıdaki bu söylem kalıpları, içerik bakımından dinin kaynaklarından Hz. Peygamberin hadislerine de dayanır. Biz de bu tebliğimizde hadis rivayetlerinde yer alan ilkelerden kaynaklanan çok zengin söz kalıplarının asırlar boyunca atasözlerinde nasıl işlendiğini anlatmaya gayret edeceğiz.

Keywords

Din, Sözlü Kültür, Atasözü

Read:425

Download: 145