MİLLÎ MÜCADELE RUHUNUN ÇOCUK TİYATROLARINA YANSIMASI
THE REFLECTION OF THE SPIRIT OF NATIONAL STRUGGLE TO CHILDREN’S THEATERS

Author : Mutlu DEVECİ - İpek YILDIZ
Number of pages : 56-66

Summary

Bağımsızlığın vazgeçilmezliği ve vatanın kutsallığı fikriyle perçinlenen millî mücadele süreci, Türk milletinin tarih sahnesindeki seyrini ve yazgısını değiştiren bir dönem olur. Ulusumuzun mazisindeki bu çetin mücadele, öncesi ve sonrasıyla Türk tarihinde anılırken toplumsal belleğin kalıcı ürünleri olan edebî metinlerde de kendisini gösterir. Kurtuluş mücadelesi boyunca yaşananların edebiyatımızda, farklı türlerde, dönemin gerçekliğini yansıtan bir tutumla işlendiği görülür. Bu çalışmada, millî mücadele ruhunun çocuk tiyatrolarına yansıması, iki tiyatro metni örneği üzerinden değerlendirilecektir. Türk edebiyatında romancı ve öykücü kimliği ile öne çıkan Reşat Nuri Güntekin’in tiyatroya olan ilgisi dikkate değerdir. Güntekin, tiyatro yazarlığı sürecinde çocuklara kayıtsız kalmayarak onlara yönelik de eseler kaleme alır. Çünkü yazara göre, tiyatrodan terbiye ve ahlak noktasında istifade edilerek millî kimlik, toplumsal aidiyet bilinci kazandırılabilir. “İstiklal” adlı tiyatro da bu bağlamda yazılan bir metindir. Millî mücadelenin çocuk dünyasına aktarımına katkıda bulunan diğer bir çocuk tiyatrosu da Peyami Safa’nın üç perdelik “Gün Doğuyor” isimli tiyatrosudur. Çocuklara yönelik yazılmış her iki tiyatro eseri de, millî mücadele atmosferinin toplum içerisinde uyandırdığı millî kimlik bilincini ve manevi duygu yükselişini temel alan bir kurguya sahiptir. Toplum hafızasında yer edinen bu dönüm noktasını tiyatro sahnesine taşıma gayreti, çocuk tiyatrolarının gelişimine katkıda bulunurken tiyatronun tarihsel gerçeklikten de beslendiğini göstermektedir. Millî mücadelenin çocuk tiyatrosu sahasındaki yankısı olan “İstiklal” ve “Gün Doğuyor” adlı metinler, doküman analizi yöntemiyle tematik bir incelemeye tabi tutulacaktır. Elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmeye çalışılacaktır.

Keywords

Millî mücadele, çocuk tiyatrosu, Reşat Nuri Güntekin, Peyami Safa, İstiklâl, Gün Doğuyor

Read:404

Download: 131