BELUÇÇA VE BELUÇÇADAKİ TÜRKÇE KELİME VE UNSURLAR
BALOCHI LANGUAGE AND ITS TURKISH LOANWORDS & ELEMENTS

Author : Doğan YÜCEL
Number of pages : 104-117

Summary

Beluçlar, tarihçilerin önemli bir kısmı tarafından bir Kürt kavmi olarak kabul edilmektedir. Hint-İran dil grubunun bir dalı olan Beluçça Farsça ve Peştucayla benzerlikler göstermektedir. Beluçça ilk eserler Sanskritçe döneminde verilmiştir. 644’te Makran’ın Emevî topraklarına katılmasıyla Beluç dili ve edebiyatında köklü bir değişim yaşanmıştır. Beluçistan, Kuşanlar, Gazneliler gibi Hindistan’da kurulan Türk devletlerinin zaman zaman bir parçası olmuştur. Orta Asya’dan gelen Türk göçmen ve akıncıları da Beluçistan’ın kimi bölgelerine yerleşmişlerdir. Yüzlerce yıl yerli Beluçça konuşan halkla dışarıdan gelen Türkler arasında idarî, ictimaî ve lisanî etkileşim yaşanmıştır. Bu etkileşim neticesinde kimi Türkçe kelime ve unsurlar Beluç diline ödünçlenmiştir. Çalışmamızda üç Beluçça sözlük Türkçe kelime ve unsurlar açısından taranmıştır. Taramalarımız sonucunda 51 öğe tespit edilmiştir. Bu unsurlar tematik, morfolojik ve fonetik tasnife tabi tutulmuştur. Beluççada tespit edilen unsurların Türkçe mukabilleri beş farklı etimoloji sözlüğü olmak üzere 18 farklı sözlükte taranarak ödünçleme listesine dahil edilmiştir.

Keywords

Beluçça, Türkçe Ödünçlemeler, Beluçlar, Beluççada Türkçe.

Read:515

Download: 159