ADÖLESAN SPORCULARDA SPORDA EMPATİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF EMPATHY IN SPORTS LEVELS IN ADOLESCENT ATHLETES

Author : Baha Engin ÇELİKEL - Atakan AKSU - Süreyya Yonca SEZER
Number of pages : 148-154

Abstract

Bu araştırma ile adölesan bireylerin Spora empati düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 100 (66 Erkek, 34 Kız) lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yön yöntemi olarak nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği seçilmiştir. Araştırmada Erkuş ve Yakupoğlu (2001) tarafından geliştirilen “Sporda Empati Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde verilerin analizi için SPSS paket programı kullanılmıştır. Anlamlılık P<0,05 olarak değerlendirilmiştir.Araştırmada elde edilen veriler; araştırmaya katılan sporcuların empatik eğilimlerinin cinsiyet, yaş ve spor branşlarına göre istatiksel olarak bir anlamlılık tespit edilmemiştir (P>0,05).. Bu çalışmada bayanların erkeklere göre daha duygusal olduğu bireysel sporcuların ise takım sporlarına göre değerlerinin daha yüksek olduğu, yaş ilerledikçe ise sporda empati değerlerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Sonuç olarak; Yaptığımız çalışmada adolesan bireylerde sporun empati düzeylerine etkisi görülmemiştir. Adölesan sporcularda empati yeteneğinin kazandırılması sporun kitlelere yayılmasında yararlı olacağı düşünmekteyiz.

Keywords

Adolesan, Spor, Empati,

Read:651

Download: 194

Atıf Bulunamadı