BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SELF-ESTEEM OF STUDENTS IN SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Author : Murat YILMAZ - Atilla PULUR - Mustafa KOÇ
Number of pages : 155-169

Abstract

Bu araştırma, Adıyaman, Harran, Kilis 7 Aralık, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve İnönü Üniversitelerinin Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinde 2019-2020 yıllarında eğitim-öğretim gören öğrencilerin, duygusal zekâ ve benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin bazı değişkenlere farklılaşmasını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmamıza gönüllü olarak toplamda 500 kişi katılmıştır. Araştırmada veri toplamak için Sporda Duygusal Zekâ Envanteri ve Copersmith benlik saygısı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde IBM (SPSS 25.0 versiyon, Armonk: NY) istatistik paket programı kullanılmıştır. Yapılan Kormogolov-Smirnov testi sonucunda veriler normal dağılım gösterdiği için t-testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farkı belirleyebilmek için ise post-hoc testinden yararlanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda yaş, cinsiyet, spor branşı, gelir durumu, anne- baba eğitim durumu değişkenlerinin benlik saygısı ve duygusal zekâ düzeyini etkileyen ortak değişkenler olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, duygusal zekâ ile benlik saygısı arasında anlamsal bir ilişkiye rastlanmamıştır.

Keywords

Benlik Saygısı, Duygusal Zekâ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Read:664

Download: 197

Atıf Bulunamadı