MİTOLOJİDE YER ALAN SEMBOLLERİN KAYIHAN KESKİNOK 'UN ESERLERİNE YANSIMALARI
REFLECTIONS OF SYMBOLS IN MYTHOLOGY TO KAYIHAN KESKİNOK'S WORKS

Author : Reyhan Azra AKKAYA YILDIZ - Gonca Hülya YAYAN
Number of pages : 217-233

Abstract

Mitoloji, insanoğlunun geçmişinin ritüelde düşünce ve tasvirlerle gerçekleştirdiği diyalektikleri olarak; yeryüzünde bulunan ve bütün toplumların düşünce hayatlarındaki ilk ve en temel kaynaklardır. Yaşamla dünyayı bir algılama sistemi içinde ele alan mitoloji bütün dünya görüşlerini kapsamaktadır. Mitoloji kelimesi, Yunanca, bir nevi masal, hikâye demek olan “Mythos” ile, söz anlamına gelen “Logos” kelimelerinden yapılmış olup, eski zamanlarda gelmiş ve yaşamış olan ulusların inandıkları tanrı, kahraman, peri ve devlerin hayat maceralarını içine alan “Mit” hikayelerdir. Mitolojiler bütün toplumlarda insanlar tarafından kutsal sayılan tanrı ve kahramanların efsaneleri bir şekilde sanat eserlerine yansıtılmıştır. Günümüzde çağdaş Türk resminde bu kahramanlar ve hikayeleri motif ve semboller ile, sanatçılarla yaşatılmaya devam edilmektedir. Bu çalışmada Türk kültürü içerisinde, önemli bir yeri olan sanatçımızdan Kayıhan Keskinok'un eserleri, mitolojik anlamda analiz edilerek yorumlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması ile eser incelemesi kullanılmıştır.

Keywords

Mitos, sanat, semboller, Kayıhan Keskinok

Read:704

Download: 207

Atıf Bulunamadı