TÜRKİYE’DE GÜVEN ENDEKSLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
CONFIDENCE INDICES AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP IN TURKEY

Author : Musa ÖZTÜRK
Number of pages : 59-79

Abstract

İnsanın duygusal bir varlık olması onun tüketim, üretim, tasarruf ve yatırım gibi kararlarda rasyonalite kalıplarının dışında hareket edebilmesini sağlamaktadır. Geleceğe dair beklentilerle, yapısal ve konjonktürel gelişmelere yönelik güven hissi alınan kararları doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Bu nedenle beklentilerin gelişimi ve güven düzeyi örtük ve açık olarak sürekli takip edilmektedir. Çalışma kapsamında Türkiye’de güven endeksleriyle ekonomik büyüme arasındaki ilişki yapısal VAR yöntemiyle incelenmekte, Granger nedensellik testi ve varyans ayrıştırması yöntemiyle sorgulanmaktadır. Elde edilen analiz bulgularına göre ekonomik güven endeksiyle ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu, bu ilişkide reel kesim güven endeksi, hizmet ve inşaat sektörlerine ait güven endekslerinin belirleyici olduğu, ayrıca inşaat sektöründeki güvenin diğer sektörel güven endekslerine neden olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında; kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin büyüsünün güven olduğu, bu nedenle siyasal otoritenin güveni sağlaması ve kollaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi reel kesim güven endeksi, sektörler güven endeksleri, SVAR

Read:688

Download: 209

Atıf Bulunamadı