FİNANSAL OKURYAZARLIK: DİN ADAMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
FINANCIAL LITERACY: A STUDY AMONG THE RELIGIOUS MEN

Author : Bünyamin ER - - Şeref KALAYCI - Yusuf GÜNEYSU
Number of pages : 21-33

Abstract

Toplumun büyük bir bölümüne hitap etme ve onları etkileme gücüne sahip din adamları, ülkenin temel ekonomik ve finansal politikaları doğrultusunda halkı bilgilendirme ve yönlendirme açısından katkı sağlayabilirler. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Trabzon ilinde görev yapan din adamlarının finansal okuryazarlık düzeylerini tespit etmek, finansal tutum ve davranışları hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu doğrultuda Trabzon ilinde görev yapan 339 din adamından anket yöntemi ile 2016 yılında toplanan veriler tanımlayıcı istatistikler yolu ile analiz edilmiş ve din adamlarının finansal bilgi düzeyleri, tutum ve davranışları ortaya konmuştur. Ayrıca din adamlarının sorulara verdikleri cevaplar açısından aralarında anlamlı farklılıkların olup olmadığını tespit etmek amacıyla Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Sonuç olarak din adamlarının finansal okuryazarlık düzeylerinin yeterli olmadığı ve birçok soru için cevapların benzerlikler içerdiği belirlenmiştir.

Keywords

Din adamı, finansal okuryazarlık, finansal tutum, finansal davranış.

Read:1887

Download: 933