ÇARPIK KENTLEŞME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN İNCELENMESİNDE ÇARPICI BİR ÖRNEK: KANARYA MAHALLESİ
A STRIKING EXAMPLE ABOUT EXAMINATION PROCESS OF IRREGULAR URBANIZATION AND URBAN TRANSFORMATION: KANARYA NEIGBOURHOOD Abstract

Author : SELÇUK ERGÜN
Number of pages : 122-143

Abstract

Türkiye’de 1950’li yıllar ile kırsal kesimden kentlere doğru hareket eden göç dalgası beraberinde yoğun nüfus ve rastgele yapılaşma problemlerini ortaya çıkarmıştır. Bunu izleyen dönemlerde ilk olarak gecekondulaşma olarak ortaya çıkan bu durum zamanla yerini rastgele yapılan konutlara ve çarpık kentleşmeye bırakmıştır. Kentsel mekânların fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevre şartlarından dolayı zamanla ortaya çıkan kentsel dönüşüm uygulamaları temel olarak aslında bir sürecin bütününü temsil etmektedir. Fiziksel, sosyal ve ekonomik dinamiklerin birbirini takip ettiği ve iç içe girdiği dönüşüm çalışmaları ile kentsel mekânlarda yaşanan değişimlerin sonucu köhneleşen bölgeler ortaya çıkarılarak müdahale edilmesi gereken alanlar tespit edilmiştir. Bu süreçteki uygulamaların en iyi izlendiği yerlerden birisi de Küçükçekmece Kanarya mahallesidir. Temel problemi sağlıksız yapı stoğu ve bunun beraberinde getirdiği suç, dışlanmış gruplar, gelir seviyesi düşük mahalleliler dolayısıyla Kanarya Mahallesi kentsel dönüşüm dinamiklerini beraberinde taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı çarpık kentleşme ve kentsel dönüşümün uygulamalarını Kanarya Mahallesi üzerinden incelemektir.

Keywords

Gecekondu yerleşmeleri, kentsel sürdürülebilirlik, kentsel planlama

Read:1885

Download: 981