ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEŞİL ÜRÜN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN ÇEVRESEL TUTUM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF GREEN PRODUCT PURCHASING TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL ATTITUDE

Author : Havva ULUSOY - - Esen ŞAHİN - H. Halil BAŞER
Number of pages : 224-238

Abstract

Doğadaki bütün canlılar çevrede meydana gelen değişikliklerden etkilenmektedir. Gün geçtikçe sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte çevre kirliliği artmakta ve canlılar için ciddi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Son yıllarda eğitim ve kültür düzeyinin artması, teknolojiye erişimin daha kolay hale gelmesi çevreye olan duyarlılığı artırmaktadır. Bu bağlamda tüketiciler satın alma davranışlarındaki rutinlerini çevreye daha duyarlı olacak şekilde revize etmektedirler. Yasaların ve çevreye duyarlı tüketicilerin bu yöndeki baskıları işletmelerin de sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişmesini sağlamaktadır. Pazarlamacılar da bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak tutundurma faaliyetlerini çevre duyarlılığına yönelik mesajlar vererek gerçekleştirmektedir. Çalışma kapsamında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programına aktarılarak gerekli analizler yapılmış ve analiz sonucunda tüketicilerin çevreye yönelik tutumlarının yeşil ürün satın alma davranışları üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Çevresel Tutum, Yeşil Ürün, Satın Alma Davranışı

Read:1430

Download: 553