ISSN:2149-083X

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEŞİL ÜRÜN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN ÇEVRESEL TUTUM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ


Doğadaki bütün canlılar çevrede meydana gelen değişikliklerden etkilenmektedir. Gün geçtikçe sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte çevre kirliliği artmakta ve canlılar için ciddi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Son yıllarda eğitim ve kültür düzeyinin artması, teknolojiye erişimin daha kolay hale gelmesi çevreye olan duyarlılığı artırmaktadır. Bu bağlamda tüketiciler satın alma davranışlarındaki rutinlerini çevreye daha duyarlı olacak şekilde revize etmektedirler. Yasaların ve çevreye duyarlı tüketicilerin bu yöndeki baskıları işletmelerin de sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişmesini sağlamaktadır. Pazarlamacılar da bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak tutundurma faaliyetlerini çevre duyarlılığına yönelik mesajlar vererek gerçekleştirmektedir. Çalışma kapsamında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programına aktarılarak gerekli analizler yapılmış ve analiz sonucunda tüketicilerin çevreye yönelik tutumlarının yeşil ürün satın alma davranışları üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.


Keywords


Çevresel Tutum, Yeşil Ürün, Satın Alma Davranışı

Author: Havva ULUSOY - - Esen ŞAHİN - H. Halil BAŞER
Number of pages: 224-238
DOI: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1723
Full text:
The Journal of Turk-Islam World Social Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.