OKUL SPORLARI VOLEYBOL MÜSABAKALARINA KATILAN ERKEK SPORCULARIN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE TRAIT ANXIETY LEVELS OF MALE ATHLETES WHO PARTICIPATE IN VOLLEYBALL COMPETITIONS IN SCHOOL SPORTS

Author : Eyyup NACAR - - Atalay GACAR - Ömer Faruk TUTAR - Atakan AKSU
Number of pages : 34-42

Abstract

Bu çalışma; okul sporları voleybol müsabakalarına katılan erkek sporcuların sürekli kaygı düzeylerini bazı değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmamız kapsamında araştırma grubunu, Elazığ il merkezine bağlı 2018-2019 eğitim öğretim döneminde okul sporları voleybol müsabakalarına katılan ortaöğretim düzeyindeki erkek voleybolculardan rastgele seçilmiş 161 erkek sporcu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların sporcuların demografik bilgilerini belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu (yaş, sınıf, anne ve baba eğitim durumu, okul takımında oynama yılı ve ailede başka spor yapan kişi) ve kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Spielberger’ in “Sürekli Kaygı Envanteri” kullanılmıştır. Değişkenlerin frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları hesaplanmış ve çoklu gruplar değişkenlerinde Çift Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), iki bağımsız grup arasındaki farkın anlamlılığı için t-testi kullanılmıştır. Anlamlı farklılığın tespit edildiği analizlerde ise hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testi kullanılmıştır. Çalışmada hata düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda; yaş, sınıf, ailede başka spor yapan olması ve anne babanın eğitim durumları değişkenlerine bağlı olarak sporcuların yarışma öncesi ve sonrası sürekli kaygı hissetme durumları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Okul sporları voleybol müsabakalarına katılan ortaöğretim düzeyindeki erkek voleybolcular 47,29 ortalama ile sürekli kaygı düzeylerinin ortalamanın üzerinde yüksek olduğu gözlenmiştir

Keywords

Voleybol, Ortaöğretim, Müsabaka, Sürekli Kaygı

Read:1479

Download: 597