BAYTARNÂME-İ KENÂN EFENDİ GRAMERİ-SES BİLGİSİ

Author :  

Year-Number: 2014-1
Language : null
Konu : Yeni Türk Dili
Number of pages: 6-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Baytarnâme”, “Methaful-Âsâr” ya da “Baytarnâme-i Kenân Efendi” olarak adlandırılan bu eser veteriner hekimliği tarihi kapsamında incelenmiş bir eser değildir. Ancak, baytarnâmede geçen Timurlenk’e ilişkin kayıtlar bazı yazarların dikkatini çekmiştir. Özellikle eserin Timurlenk ile ilgili bölümleri üzerinde bilinen ilk inceleme 1930’lu yıllarda Prof. Dr. Süheyl Ünver tarafından yapılmış ve bu incelemenin sonuçları yayımlanmıştır. Bu çalışmada, Baytarnâme-i Kenan Efendi metninin dil açısından önemi ortaya konulmaya çalışılacaktır. Türkolojiye katkılarının belirlenmesi ve sonuç itibarıyla Türk Literatürüne kazandırılması amaçlanacaktır. Baytarnâme-i Kenan Efendi metni ses bilgisi açısından incelenecektir. Ses bilgisi çalışması ise ünlüler, ünsüzler ve ses olayları olmak üzere üç başlıkta değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

The work called “Baytarnâme”, “Methaful-Âsâr” or “Baytarnâme-i Kenân Efendi” has not been examined in the history of veterinary surgery yet. Nevertheless, the records in inventory of veterinary (baytarnâme) refering to Tamerlane has attracked some authors’ attention. Most particulary, the first research on the parts about Tamerlane in the work was carried out by Prof. Dr. Süheyl Ünver in 1930s and the results of the research was published. This study aims to illustrate the importance of the text of Baytarnâme-i Kenan Efendi from a linguistic view. Furthermore, it seeks to identify the contributions to Turcology and to bring in Turkish Literature. The text of Baytarnâme-i Kenan Efendi is going to be examined in terms of fonetics under three subtitles so-called vowels, consonants and sound events.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics