TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNDE NASİHATNÂME İÇERİKLİ ESERLERE GENEL BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2015-2
Language : null
Konu : TÜRK HALK EDEBİYATI
Number of pages: 1-7
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan, öğrenmeye dönük yönüyle diğer varlıklardan ayrılır. İnsanın bu özelliği, doğumdan ölüme süregelen bir özellik sergilemekle, öğreten-öğrenen ilişkisini de beraberinde getirir. Bu ilişkide neyin, niçin, ne şekilde muhataba nakledilebileceği, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Öğretilmesi ön görülen konunun niteliğine göre değişiklik sergilemekle birlikte, öğrenende daha etkili, kalıcı, davranışa dönüştürülebilmiş, içselleştirilebilmiş kazanımlar sağlama yönünde, muhtelif öğretim metotlarından uygun olanının tatbiki, öğretici açısından önemsenmesi gereken bir husustur. İdeal insan, ideal toplum prensibi etrafında, neyin iyi, neyin kötü olduğunun şuurunda, insani değerlere sahip bireyler yetiştirme gayesi etrafında, sanatsallık-öğreticilik dengesini de gözeterek şekillenen dini ve ahlâki kaynaklı eserlerde, genellikle muhtevaları gereğince, daha etkin bir öğrenme gerçekleştirmek adına, malumâtın nasihât üslubu ile de nakledildiği görülmektedir. Türk-İslâm edebiyatı içerisinde pendnâme, nasihâtnâme genel adları ile ifade edilen soyut muhtevalı-ahlâki nitelikteki pek çok eser, türün toplumsal açıdan taşıdığı önemin bir göstergesi olsa gerektir ki çalışmamız, Türk-İslam kültüründe nasihâtname başlığı altında türe ilişkin genel bilgileri ihtiva etmektedir.

Keywords

Abstract

Man is distinguished from other assets, learning-oriented direction. This feature of the human being, from birth to death continuing to exhibit a property makes the teaching-learning relationship with him. What in this relationship, why, in what way can be transported to the addressee, is a matter to be dealt with on precision. Although vary by the nature of the issues foreseen to teach, learn career more effective, permanent, could be converted to behavior towards providing internalized able gains, the application of the most appropriate of the various teaching methods, is an issue that should not be overlooked in terms of the tutorial. The ideal man, the ideal society around the principle, what is good, in the consciousness that what is bad, around the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics