SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-2
Language : null
Konu : Sınıf Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri
Number of pages: 365-377
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu ve aile gelir düzeyi değişkenleri ile ilişkisinin incelenmesidir. Araştırma 2012-2013 eğitim öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 323 üniversite öğrencisi ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Çetin (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni olan "sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanları" ile araştırmanın bağımsız değişkeni olan cinsiyet arasındaki ilişkinin belirlenmesi için T Testi (One-Sample T Test), öğrenim görülen sınıf düzeyi, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu ve gelir düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi için de F Testi (One Way Anova) kullanılmıştır. Verilerin incelenmesi sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları yüksek düzeyde olumlu bulunmuştur. Öğretmen adaylarının mesleki tutum puanları cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenine göre farklılaşırken, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu ve gelir düzeyi değişkenlerine göre herhangi bir farklılaşma göstermemektedir. Cinsiyet değişkeninde, kadın öğretmen adayları erkek öğretmen adaylarına göre öğretmenlik mesleğine karşı daha olumlu tutuma sahiptirler. Sınıf düzeyi değişkenine göre 3. Sınıf öğrencileri öğretmenlik mesleğine karşı 4. Sınıf öğrencilerinden daha olumlu tutuma sahiptirler.

Keywords

Abstract

Purpose of this research is to examine the relationship between candidate teacher's attitude against profession and gender, grade level, paternal education level, maternal education level and family income level. Research is conducted on 323 primary school teacher college student of Kafkas University in 2012-2013 academic year. “Attitude scale of profession of teaching” developed by Çetin (2006) is used in data collection. Conducted research is in relational screening model. SPPS 15.0 software is used in analyzing the collected data. One-Sample T Test is used to identify relation between bound variable of research, “teaching profession attitude scores of classroom teaching program students" and independent variable of research gender. One Way Anova is used to identify the relation between grade level of student, paternal education level, maternal education level and income level of family. As a result of data analysis, it is concluded that candidate teachers' attitude are found positive against teaching profession. Candidate teachers' professional attitude scores differed according to gender and class-level variable, there is no difference found on paternal education level, maternal education level and income level variables. Regarding to gender parameter, female candidates show more positive attitude than male candidates. Regarding to grade level, 3. year students possess more positive attitude than 4. year students.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics