KURAN’DAKİ “RENK” ALGISINA “MİTOLOJİK VE İKONOGRAFİK AÇIDAN” KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2015-2
Language : null
Konu : Dinler Tarihi
Number of pages: 19-54
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu, tarihî gelişim sürecinde soyut kavramlara ilgi duymuş, onları çözümlemeye çalışmış ve bu çözümleme sürecinde semboller oluşturmuş ve bu sembollerden faydalanmıştır. Semboller, renk, sayı ve şekil gibi çeşitli unsurlardan oluşmuştur. Diğer semboller ile birlikte renk sembolü, insanoğlunun hayatında önemli bir yer edinmiş ve hayat renkler ekseninde yaşanmıştır. Bu anlayış, tüm dinlerde de geçerli olmuş, hatta Kuran’daki bazı anlatımlar da renkler ile yapılmıştır. Bu renkler, gerek ikonografi gerekse mitolojide de sözkonusu olmuştur. “Kuran’daki ‘Renk’ Algısına ‘Mitolojik ve İkonografik Açıdan’ Karşılaştırmalı Bir Bakış” adlı çalışmamızda da Kuran, Mitoloji ve İkonografi kavramları analiz edilmiş, ardından “Sembol” kavramından hareketle renk sembolüne genel bir bakış yapılmış ve Kuran’daki renkler, mitolojik ve ikonografik açıdan karşılaştırmalı olarak tahlil edilmiştir. Sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In the process of historical development, Human beings have been interested in abstract concepts. They have analyse and create symbols. Symbols are composed of various elements such as the colour, number and shape. Especially, color symbol , has an important place in the life of mankind. This approach also been available in all religions. The Qur'an has made some expression even with colors. These colors are also described in the iconography and mythology. “A Comparative Perspective 'Color' perception of the Quran (point of view mythological and iconographic)” Quran , Mythology and Iconography concepts analyzed.Then, color symbols are described in Quran. At the conclusion of an overall assessment is made.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics