İPEK YOLU BAĞLAMINDA GÖK TÜRKLER DEVRİNDE ÇİN’İN TÜRKİSTAN’I İSTİLA POLİTİKASI

Author :  

Year-Number: 2015-2
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 299-307
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İpek yolu; tarihin en eski çağlarından itibaren birçok milletlerin ve devletlerin sosyal, siyasi, kültürel ve en fazla da ekonomik hayatında önemli bir yer tutmuş ve bu önemini orta çağlar boyunca da devam ettirmiş olan bir yoldur. Milletlerarası ilişkilerde hatırı sayılır bir yer işgal eden Asya’nın en eski askeri ve ticari ulaşım yolu olan ipek yolu adını, Çin'den batı ülkelerine gönderilen ipeğin bu yoldan sevk edilmesi dolayısıyla almıştır. İpek yolu, yüzlerce yıl Batı dünyası ile Doğu dünyası arasındaki bütün ticari, medeni, dini, siyasi ve askeri münasebetlerin en mühim bir vasıtası olmuştur. İlk çağlardan itibaren tertip edilen büyük kervanlarla (ki bunların sayısı bazen yüzlerle ifade edilmektedir) Asya’nın pek makbul ipekli kumaşları, halıları, şalları, çayları ve diğer ticari emtiası bu yol vasıtasıyla İran'a, Bizans'a ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine nakledildiği gibi, Batıdan gelen Budizm, Hıristiyanlık, Yahudilik, İslamiyet ve diğer din ve kültürler hep bu yol ile Doğuya yayılmıştır. Dolayısıyla bu dinler aynı zamanda çeşitli medeniyetleri ve itikatları da Doğuya getirmiş, Doğu milletlerinin karakterine inançlarına ve medeniyetlerine müessir olduğu görülmüştür. Bundan başka Türklerin Batıya doğru göçleri de aynı zamanda hep bu yol üzerinden vuku bulmuştur.

Keywords

Abstract

The Silk Road has had an important place in social, political, cultural and most of all economic life of various nations and states since the ancient times and sustained this importance throughout middle ages.The name of silk road which is the oldest military and commercial access road of Asia that has remarkable place in international relations is given due to silk sent from China to western countries. For centuries, the Silk Road has been the most important means of all commercial, civil, religious, political and military relations between Western world and Eastern world. With big caravans organized since ancient ages (the number of which are sometimes stated in hundreds) very acceptable fabrics, carpets, scarves, tea and other commercial goods of Asia were transferred to Iran, Byzantine and various countries of Europe through this road and Budism, Christianity, Judaism, Islam and other religions and cultures spread to the East through this road. Therefore; these religions also brought various civilizations and beliefs to the East, and it was observed that they have been effective on character, belief and civilizations of Eastern nations. Apart from this, immigration of Turks to the West always took place on this road.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics