YİTİRİLEN KÜLTÜREL DEĞERLER: GİRESUN İLİ YÖRESEL GELİN GİYSİLERİ

Author :  

Year-Number: 2015-2
Language : null
Konu : Moda tasarımı
Number of pages: 84-95
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültürel ve yöresel birçok unsuru içinde barındıran giyim kuşam ürünleri; kullanıldığı toplum hakkında önemli bilgiler sunan maddi kültür varlıkları olarak bilinmektedirler. Ancak, modern yaşamın getirdiği değişim ve yenilikler yöresel giysilerin barındırdığı öz değerlerin değişikliğe uğramasına yol açarak yozlaşmalarına veya yerlerini günün modasına uygun giysilere bırakarak yok olmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle, kültürel değerleri içinde barındıran maddi kültür ürünlerinin yok olması kültürün de yok olması anlamına geleceğinden, belgelenmeleri ve gelecek kuşaklara aktarılarak yaşatılmaları ayrı bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda, kullanıldığı günün özelliği ve görsel zenginliği kadar kültürel açıdan da önemli olan gelin giysilerinin belgelenmesi gerekliliği ile bu çalışmada; Giresun ilinde kullanılan yöresel gelin giysileri araştırılarak, ulaşılan görseller ve örneklerin fotoğrafları çekilmiş, biçim, form, kumaş ve süsleme özellikleri incelenmiş ve teknik çizimleri yapılarak belgelenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In which many elements of cultural and regional apparel products; used material culture which offers important information about community assets are known as the. However, modern life has brought change and innovation regional outfits to difference of self worth that it hosts by causing corruption or to conform to today's fashion clothes where they don't have to be leaving. Therefore, cultural values in the host material culture means that the destruction of cultures have no future, documented and transferred to the next generations vocalized importance. In this context, it is used as the visual richness of cultural property and of the day, what is important is that the documentation of this study with the necessity of the bride clothes; Giresun province to investigate a local bride used clothes, photos of instances reached visuals and drawn, form, form, fabric and decorative features have been examined and the work was required to develop the technical drawings.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics