NİETZSCHE’DE “TANRI’NIN ÖLÜMÜ” İLE OLUŞAN BOŞLUĞUN “ÜSTİNSAN” İLE İNŞA EDİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-2
Language : null
Konu : FELSEFE
Number of pages: 413-419
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

19. yüzyıl düşünce dünyasında ciddi farklılaşmaların yaşandığı bir dönemin şahididir. Birbirinden farklı franksiyonların aynı zaman diliminde ortaya çıktığı bir yüzyıl olmuştur. Bu anlamda birçok düşünüre göre “İdeolojiler Çağı” olarak da tanımlanır. Bununla birlikte bu yüzyılda özellikle din ve moral alanlar o güne değin alışılagelen anlayış ve yöntemden farklı bir yaklaşımla analiz edilmeye başlandı. Bu yüzyılda yaşayan filozofların önemli bir kısmı bu dönemde, özellikle de moral alanda, ortaya çıkan boşlukların toplumsal yapıda oluşturduğu sıkıntılara çözüm bulma arayışı içinde olmuşlardır. Bu bakımdan Nietzsche felsefesi incelendiğinde bu sorunların çözümüne yönelik bir arayışın Nietzsche felsefesinin tamamında hâkim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Nietzsche’ye göre bu dönemin yeni bir insan tipine ve buna bağlı olarak da yeni bir moral sisteme ihtiyaç duyduğu açıktır. Nietzsche’ye göre bu durumdan dönemin de ruhunu yansıttığı iddia edilen “üstinsan” prototipiyle ancak kurtulmak mümkün olabilir. Bu çalışmada 19. yüzyıla genel bir pencereden ve kısaca bakıldıktan sonra mesele Nietzsche felsefesi ekseninde analiz edilecektir.

Keywords

Abstract

19th century witnessed of a period of serious particularities in the world of thought. It is a century that the different fractions from each other have been occurred in the same time. In this sense, according to many philosopher it is defined as "The Age of Ideology". In addition to this, in this century especially religious and moral fields began to be analyzed with a different approach. A significant number of the philosophers living in this century, especially in moral fields, were in search for difficulties created for the social structure with the emerging emptiness. In this regard, when the philosophy of Nietzsche is being examined we can see that search for the solution of this problem predominate the whole of Nietzsche's philosophy. Therefore, according to Nietzsche it is clear that this period needs a new human type and accordingly needs a new moral system. According to Nietzsche, merely one may be able to get rid of this situation only with the allegedperiod also reflects the spirit of “the superıor human”.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics