GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇOCUKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 44-66
Year-Number: 2015-4

Abstract

Çocuklar, doğası gereği korunmaya gereksinim duyan bireylerdir. Toplumların, ülkelerin varlıklarını devam ettirmesi, kültür ve medeniyetlerini geleceğe aktarması çocuklarla mümkündür. Bu nedenle, tarihin her döneminde çocukların yetiştirilmesine ve korunmasına önem verilmiştir. Geçmişten günümüze çocukların korunmalarına yönelik uygulamaları incelemek amacıyla bu araştırma yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma için konuyla ilgili kaynaklara ve verilere ulaşılarak alan yazın taraması yapılmıştır. Araştırma ile ilgili kitap, tez ve raporlar incelenmiş elde edilen veriler sistematik bir biçimde bütünleştirilmeye çalışılmıştır. Bulgular arasında ilişkilendirme yapılarak, yargılar oluşturularak, değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmada; ilkçağdan günümüze kadarki dönemde, Osmanlı Devleti’nde ve kuruluşundan bugüne Türkiye’de çocukların korunması ile ilgili yapılan çalışmalara değinilmiştir. Ayrıca çocukların korunmasına yönelik çağdaş uygulamalar açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

Children are i

Keywords