‘DUYGUSAL EMEĞİ’ NASIL BİLİRDİNİZ? : CENAZE İŞLERİNDE ÇALIŞANLARIN GÖRÜNMEYEN ÇABASI

Author:

Number of pages: 26-40
Year-Number: 2015-5

Abstract

Dışarıdan gözlemlenebilen jest ve mimikler yapabilmeye yönelik duyguların yönetimi olarak ifade edilen “duygusal emek” kavramı ile çalışanlar hizmet verdikleri süre içeresinde, işe uygun olarak kendilerinden beklenen duyguları ön plana çıkartmaktadır. Başka bir deyişle, çalışanların müşteriyle iletişimi sırasında emeklerine katabilecekleri son olgu duygularıdır. Özellikle günümüz çalışma algısında duyguların emeğe katıldığı birçok farklı sektörden bahsetmek mümkündür. Ancak bunlardan belki de en ilginci ve göz önünde olmayanı “cenaze işleri” dir. Düşünün birileri, cenaze işlerinde çalışıyor, ölüleri müşteri olarak ifade ediyor ve onlara son alışverişlerinde iyi bir hizmet sunmaya çalışıyor. Ama bu hizmet diğerlerinden çok farklı, bu hizmette güler yüze, tebessüme yer yok. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, kısıtlı akademik çalışmanın olduğu cenaze hizmetleri alanında olumsuz duygulanıma dikkat çekmektir. Çalışmanın evrenini Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları oluşturacaktır. Bu çalışanlarla veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak, görüşmeler yapılması planlanmaktadır. Ayrıca çalışmada kullanılacak bir diğer veri toplama yöntemi de katılımsız gözlem tekniğidir. Mezarlıklar Müdürlüğünde 2 ay süreli gözlemde bulunularak, elde edilen veriler çalışmaya aktarılmıştır. Bu bağlamda çalışmada, Mezarlıklar Müdürlüğünde çalışanların emek süreçlerinden hareketle, çalışanların işlerine yabancılaşıp yabancılaşmadığı, yüzeysel davranışlar sergileyip sergilemedikleri ve bu işin sosyal hayatlarındaki etkileri sorgulanacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde günümüz bakış açısıyla duygusal emek kavramını, yaklaşımlarını, boyutlarını ve duygusal emek örneklerini ele almak amacıyla geniş çaplı bir literatür taraması yapılacaktır. Bu tarama neticesinde araştırma örneği olan cenaze hizmetleriyle duygusal emek arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılacaktır. İkinci bölümde ise uygulama sonucunda elde edilen bulgular ortaya konularak, boyutlarıyla tartışılacaktır. Duygusal emek üzerine yapılan pek çok nitel ve nicel araştırmada duygusal emeğin yüzeysel ve derin davranış boyutlarının tükenmişlik, yabancılaşma, sosyal çöküntü gibi faktörlerle farklı şekillerde etkileşim içinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, Mezarlık Müdürlüğünde çalışanların duygusal çelişki yaşama ihtimallerinin yüzeysel davranış için daha fazla olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Workers, bring the emotions which is expected from them to the forefront by using the concept called ‘’Emotional Labour’’ which is described as management of expressions and gestures which can be seen from outside. In other words, during the communication with customers, emotions are the top things that a worker can add to their labour. In today’s society and perception of working, it is possible for various sector to say that emotional labour is involved in. However most interesting and least known among them is ‘’Funeral services’’. Imagine someone who is working at funeral services and calling dead people as customers and trying to give them best service possible for their last exchange. But, in this service, there is no place for smiling or happy faces. That is why this research is going to be focusing on negative emotions in funeral services which there is not much research about. Population of this research is Funeral Services Department which works for Sakarya City Hall. Also, unattended observation method will be one of methods is used for this research. 2 months Data which is gathered from Funeral Services Department by observation. In this context, those topics namely; whether workers are alienated to their jobs, whether they are showing superficial behaviours and effects on their social life will be questioned. For explaining today’s perception of emotional labour, approaches, aspects and emotional labour examples, a large literature review is done in first chapter. With the result of this review, the connection between Funeral services and emotional labour is going to be discussed. In second chapter, results of implementation will be discussed with its aspects. All those quantitative and qualitative researches on emotional labour shows that it is in interaction with factors, such as; superficial or deep aspects of fatigue, alienation and social breakdown. That is why, it is expected that rate of emotional conflict and superficial behaviours will be high for workers of Funeral Services Department.

Keywords